การทำงานบนที่สูงนับเป็นการทำงานบนความเสี่ยง เพราะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจนพลัดตกลงมาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตย่อมมีสูง ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องทำงานบนที่สูงจึงต้องมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ โดยควรศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานรูปแบบดังกล่าว ซึ่งการเข้าอบรมการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย จึงถือเป็นหลักสูตรอบรมสำคัญที่ควรเข้ารับการอบรมอย่างมากทีเดียวImage result for การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

>>หลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย คืออะไร

การทำงานบนที่สูงคือ การทำงานในสถานที่สูงหรือต่ำกว่าระดับพื้นดินมากกว่า 2 เมตรขึ้นไป ซึ่งอาจมีผู้บาดเจ็บได้ หากพลัดตกจากสถานที่นั้น ตัวอย่าง เช่น

1.การทำงานบนเกือกม้า (ขาหยั่งหรือแคร่หนุน)

2.ทำงานบนหลังคาแบบแบน

3.การแก้ไขงานแบบหรือแบบหล่อขึ้นรูป

4.การทำงานบนบันได

5.การทำงานที่ระดับพื้นดินที่อยู่ติดกับการขุดค้น

หลักสูตรนี้สอนเรื่องอะไรบ้าง?

สำหรับสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย มีดังนี้

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

1.การทำงานที่สูงประเภทต่างๆRelated image

ลักษณะที่สูง มีหลายรูปแบบดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และแต่ละรูปแบบมีแบบเฉพาะที่แตกต่างกัน การเกิดอันตรายหรือการป้องกันอันตรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ควรระมัดระวังแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องจดจำและทำความเข้าใจที่สูงแต่ละประเภทเพื่อการทำงานที่ถูกต้อง

2.อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานบนที่สูงImage result for อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานบนที่สูง

หัวข้อนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการทำงานบนที่สูงแต่ละประเภท เพื่อการทำงานที่เฉพาะเจาะจงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

3.วิธีการใช้อุปกรณ์และการตรวจสอบImage result for อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานบนที่สูง

วิธีการใช้งานของอุปกรณ์ที่ทำงานบนที่สูง นอกจากจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้ว ผู้ฝึกอบรมยังต้องมีความเข้าใจในวิธีการใช้เครื่องมืออย่างถ่องแท้และเป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัย ก่อนและหลังการใช้งานได้

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

4.การวิเคราะห์และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยImage result for การวิเคราะห์และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงภาพรวมและการวิเคราะห์ถึงความปลอดภัยของการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย เนื่องจาก Safety Training จะต้องสามารถวางแผนและวิเคราะห์ถึงปัจจัย สาเหตุในการที่จะเกิดถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้ จากความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงาน

5.การลงมือฝึกปฏิบัติImage result for อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานบนที่สูง

แน่นอนว่า การอบรมภาคทฤษฎี อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจน ดังนั้น ผู้ฝึกอบรมจะต้องผ่านการลงมือปฏิบัติในขั้นต้น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อจะได้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ตรงประเด็น สามารถสรุปเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้

6.กฎหมายกับการทำงานที่สูงImage result for กฎหมาย

การสรุปสาระสำคัญสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่สูง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ฝึกอบรมจะต้องทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกระเบียบ เนื่องจากการทำงานบนที่สูง ถูกควบคุมโดยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑

การอบรมการทำงานบนที่สูงให้ปลอดภัยนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องเกี่ยวข้อง เป็นการช่วยรักษาชีวิต ค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมให้สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นแนวทางที่ดีที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่ควรมองข้ามการอบรมนี้ และควรอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานให้ถูกหลักความปลอดภัย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.