Safety First หรือปลอดภัยไว้ก่อน เป็นคัมภีร์ของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องถือปฏิบัติและจำให้ขึ้นใจ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ระหว่างคำว่า “ทำไม” กับ “ไม่ทำ” ความหมาย 2 คำนี้กับหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยนั้นล้วนนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ลองมาดูกันว่า ทำไมจึงต้องอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย ตรงกันข้าม หากไม่เข้ารับการอบรม ก็สามารถพิจารณาได้อย่างง่ายๆ เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

>>หลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย คืออะไร

1.มีโอกาสบาดเจ็บและเสียชีวิตImage result for บาดเจ็บและเสียชีวิต

แน่นอนว่าการทำงานบนที่สูง ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง ซึ่งการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนั้น อาจก่อให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิตหรือการบาดเจ็บตั้งแต่ระดับเล็กน้อยถึงระดับมาก เช่น การพิการ ดังนั้น จะเป็นการดีกว่าไหมที่จะมีการป้องกันไว้ก่อน และก่อนที่จะป้องกันได้นั้น ผู้ทำงานก็ย่อมต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อปฏิบัติของการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยเสียก่อน

2.มีการฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยImage result for ความปลอดภัย

ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานบนความสูงที่ไม่ได้รับการอบรมประเภท การอบรมเซฟตี้ หรือที่เรียกทั่วไปว่า Safety Training ด้านการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย ย่อมขาดการระมัดระวังและความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการไม่รู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานอย่างเหมาะสมถูกต้องอันเป็นตัวเหตุนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุจนนำพาไปสู่การเสียชีวิต และยังเป็นการฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยอีกด้วย หากผู้ปฏิบัติงานได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน

3.กฎหมายบังคับให้ต้องอบรมImage result for กฎหมาย

ตามกฎหมาย ว่าด้วยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 หมวด 11 ข้อ 89 กล่าวว่า ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืน ที่ปลอดภัยตามสภาพของงานสำหรับลูกจ้างในการทำงานนั้น หรือข้อ 92 กล่าวว่า งานก่อสร้างที่มีปล่องหรือช่องเปิดซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างหรือสิ่งของพลัดตก นายจ้างต้องจัดทำฝาปิดที่แข็งแรง ราวกั้นหรือรั้วกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และแผงทึบหรือขอบกันของตกมีความสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย ซึ่งจากข้อกฎหมายที่นำมากล่าวนั้น ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่ผ่านอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย จะต้องทราบข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

5.หากไม่อบรมจะถือว่ามีความผิดImage result for กฎหมาย

ผู้ทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย หากไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 จะถือว่าเป็นความผิด โดยความผิดดังกล่าวจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องอบรมหลักสูตรทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย เพราะการทำงานบนที่สูงล้วนเปรียบดั่งการแขวนชีวิตเอาไว้บนเส้นด้ายบางๆ หากเมื่อไรที่เกิดความผิดพลาดจากการที่ไม่มีความรู้ในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ทำงานบนที่สูงแบบผิดๆ หรือทำโดยพละการอย่างไม่มีความรู้ ตลอดถึงการระมัดระวังตัวอย่างไม่เหมาะสม แน่นอนว่าโอกาสในการพลัดตกลงมาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตย่อมมีสูง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และเพื่อเป็นไปตามข้อปฏิบัติของกฎหมายอันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การกระทำบนความถูกต้อง ผู้ทำงานบนที่สูงจึงควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวอย่างยิ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.