การอบรม Safety Training หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นนั้น เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ดังนั้น เรามาดูกันว่า ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นบ้าง

>>หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น คืออะไร

1.ผู้ประกอบการปั้นจั่นผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำงานปั้นจั่น

ผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ จำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรม เนื่องจากจะต้องได้รับความรู้ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการด้วยความเข้าใจ ตลอดจนทราบถึงชนิดที่เหมาะสมในการใช้งานเพื่อดำเนินการให้เช่า ติดตั้ง การเลือกประเภทให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการอย่างปลอดภัย และตรงตามมาตรฐานงานนั้น ๆ

2.เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานปั้นจั่นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผู้ควบคุมดูแลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรงกับปั้นจั่น จะต้องรู้หลักการการทำงานอย่างถ่องแท้ สามารถใช้งานปั่นจั่นได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์แต่ละประเภท นอกจากนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้หลักความปลอดภัย เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ย่อมสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

3.นายจ้างผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายจ้าง

การฝึกอบรมช่วยให้นายจ้างได้รับความรู้ในการทำงานเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน การฝึกอบรมการทำงานกับปั้นจั่นสามารถให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บสาหัสที่อาจเกิดขึ้นกับลูกจ้างจากการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ นายจ้างยังจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดตามกฎหมายสำหรับการใช้งานปั้นจั่นอีกด้วย

>>ทำไมถึงอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

4.ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานปั้นจั่น

จากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมปั้นจั่น หรือทบทวน การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554

5.วิศวกรคุมงานผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานปั้นจั่น

วิศวกรคุมงานมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนงานให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จึงต้องผ่านการอบรมการติดตั้งปั้นจั่นเพื่อจะได้ทราบและเข้าใจในหลักปฏิบัติต่างๆ เช่น การติดตั้งปั้นจั่น การสำรวจพื้นดิน หรือการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

6.บุคคลทั่วไปที่สนใจผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานปั้นจั่น

บุคคลทั่วไปที่สนใจและอาจต้องกำกับดูแลผู้ประกอบการปั้นจั่น หรือใช้ปั้นจั่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปฏิบัติงาน ต้องได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงต้องเข้าใจถึงกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกวิธี

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นนั้น เป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าของกิจการ รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงการทำงานภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้อง รวมถึงการวางแผนรักษาความปลอดภัยอย่างถูกวิธี ดังนั้น จึงไม่ควรลังเลในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะได้ความรู้และเป็นการเพิ่มความสามารถให้ตนเองได้ทำงานอย่างปลอดภัยแล้ว ยังไม่เป็นการผิดต่อหลักกฎหมายอีกด้วย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.