การลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากรถยก เป็นวิธีที่ที่ผู้ประกอบการต้องควบคุมและจำกัดปริมาณให้น้อยที่สุดหรือมีค่าเป็นศูนย์ การปฏิบัติตามกฎปลอดภัยไว้ก่อนหรือ Safety first ย่อมถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ควรนำมาใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยกได้ ซึ่งการอบรมหลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัยก็นับเป็นวิธีสำคัญที่จะช่วยสร้างเสริมทักษะความรู้ ให้ผู้ขับขี่รถยกสามารถปฏิบัติงานด้านดังกล่าวได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ และยังมีเหตุผลใดอีกบ้างที่ผู้ขับขี่รถยกจำเป็นต้องเข้าอบรมหลักสูตร ไปดูกันดังนี้เลย

>>หลักสูตรการขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย คืออะไร

1.ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต้องอบรมหลักสูตรการขับขี่รถยก                         

การใช้งานรถยก มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้บ่อยครั้ง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จาก 3 ลักษณะ ได้แก่ อันตรายจากโครงสร้างการออกแบบตัวรถยก อันตรายจากการควบคุมรถยก และอันตรายที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งสองประการหลังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานมักมีความไม่รู้ หรือไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม หรือไม่มีหน้าที่ในการขับรถยกแต่มักขับขี่โดยพลการ และอาจมีความประมาทจากการขับด้วยความเร็วมากกว่าปกติ ส่วนอันตรายจากสภาพแวดล้อมนั้น อาจเกิดจากการใช้รถยกถูกดัดแปลงสภาพไปใช้งานในพื้นที่สารไวไฟ เช่น บริเวณที่มีฝุ่นละอองติดไฟ หรือมีไอระเหยที่ติดไฟง่าย

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรการขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย

2.ลดความสูญเสียจากสาเหตุต่างๆ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์และไม่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้รถยกและเครื่องจักรในที่ทำงาน อาจเสี่ยงต่อการเกิดความสูญเสีย ซึ่งได้แก่ :

  • เสียค่าปรับและเสียความเชื่อมั่นของนายจ้าง
  • ความเสียหายของชื่อเสียงบริษัท
  • ความเสียหายของวัสดุสิ่งของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ผู้ประกอบการและคนทำงานที่เกี่ยวข้องอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

3.กฎหมายบังคับ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กฎหมายบังคับ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552 ส่วนที่ 4 ข้อ 36 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก และข้อกำหนดอื่นที่ผู้อบรมจะต้องทราบ เช่น การจัดให้พื้นเส้นทางเดินรถยกมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักรถ รวมทั้งน้ำหนักบรรทุกของรถยกได้อย่างปลอดภัย

4.หากไม่อบรมจะมีความผิด รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

นายจ้างหรือผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรถยกจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีความผิด หรือหากนายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน และไม่จัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.25522 จะมีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จะเห็นได้ว่าการอบรมหลักสูตรการขับขี่รถยกอย่างปลอดภัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้และยังกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนต่อผู้ฝ่าฝืน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงาน นายจ้าง ต้องไม่ควรมองข้าม และควรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถยกปฏิบัติงานและเพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.