การทำงานให้ได้รับความปลอดภัยในสถานที่อึดอัดคับแคบและมีอากาศภายในจำกัด ย่อมนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้น ผู้ทำงานในที่อับอากาศหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานดังกล่าวจึงต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัย และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสำเร็จลุล่วง นอกจากบุคคลเหล่านี้แล้ว ใครอีกบ้างที่ควรต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ ไปติดตามจากข้อมูลดังต่อไปนี้กันเลย

1.นายจ้าง

Related image

นายจ้างต้องรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน ซึ่งความเกี่ยวข้องนี้ระบุถึงอันตรายในพื้นที่จำกัดในบริเวณที่ทำงานและต้องทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องลูกจ้าง นายจ้างจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอันตรายจากพื้นที่จำกัดในที่ทำงาน ดังนั้น นายจ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือนายจ้างที่มีการฝึกอบรมและประสบการณ์ที่เหมาะสม ต้องคอยหมั่นสังเกตอย่างระมัดระวังในการทำงานท่ามกลางพื้นที่ที่จำกัด เพื่อระบุขอบเขตและความเสี่ยงในการเกิดอันตรายที่เป็นไปได้

2.ลูกจ้าง

Image result for ลูกจ้าง

ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ก็มีขั้นตอน 4 ประการเพื่อป้องกันตัวเองและคนอื่น ๆ จากอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงานท่ามกลางพื้นที่ดังกล่าว นั่นก็คือ

 • สามารถวิเคราะห์ว่าพื้นที่ปฏิบัติงานมีลักษณะอับอากาศหรือไม่
 • รู้ลักษณะอันตรายที่จะเกิดขึ้น หากทำงานในที่อับอากาศบริเวณนั้น แล้วทำการกำหนดความเสี่ยงสำหรับแต่ละพื้นที่ในการจัดการพื้นที่อับอากาศ
 • รู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อวางแผน ตลอดจนการเตรียมการป้องกันตนเองและผู้อื่นเมื่อปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 • ต้องทำความคุ้นเคยกับสถานที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และต้องรู้วิธีออกจากสถานที่นั้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3.ผู้จัดการและผู้ควบคุมงานในพื้นที่Image result for ผู้จัดการและผู้ควบคุมงานในพื้นที่อับอากาศ

ผู้จัดการและผู้ควบคุมงานในพื้นที่จะต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อจะได้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศ ตลอดจนความเสี่ยง การใช้งานและการควบคุมอุปกรณ์ รวมถึงวิธีช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

 • ตระหนักถึงกฎระเบียบในพื้นที่จำกัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นในการหลีกเลี่ยงการเข้าสู่พื้นที่ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่พื้นที่นั้นๆ
 • ความเข้าใจในงานที่ต้องดำเนินการที่ต้องตระหนักถึงอันตรายและข้อควรระวังที่จำเป็น
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอนุญาตให้ทำงานตามความเหมาะสม
 • ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น จำเป็นต้องปฏิบัติตามการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินที่เตรียมไว้ และควรตระหนักถึงผลกระทบหรืออันตรายจากการไม่ปฏิบัติตามแผนเช่นนั้น
 • >>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรความปลอดภัย สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ

4.พนักงานชั่วคราว

Image result for พนักงานอับอากาศชั่วคราว

ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวที่อาจจะต้องปฏิบัติงานภายในพื้นที่อับอากาศ ต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการเตรียมพร้อมเพื่อสามารถสื่อสารและช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานหลักได้

5.เจ้าหน้าที่กู้ภัย

Image result for เจ้าหน้าที่กู้ภัย

สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มีความจำเป็นเช่นกันที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ เพราะสถานที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานมีด้วยกันหลายแบบ และอาจจะมีสถานที่ที่เสี่ยงอันตรายดั่งเช่นสถานที่อับอากาศได้ด้วย โดยผู้ที่จะต้องช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ จะต้องมีองค์ประกอบด้านความรู้และความสามารถดังนี้

 • ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนและอุปกรณ์การช่วยเหลือ และได้รับการฝึกฝนจนมีความสามารถก่อนเข้าทำการช่วยเหลือ
 • สามารถทำการปฐมพยาบาล และให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสถานที่อับอากาศจากอาการบาดเจ็บได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง

6.บุคคลที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงของการทำงานในที่อับอากาศImage result for พนักงานอับอากาศชั่วคราว

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงระหว่างการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อับอากาศ จำเป็นจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อจะได้รับความรู้เชิงลึกทั้ง ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศ ตลอดจนทราบถึงความเสี่ยงในการควบคุมอุปกรณ์ การช่วยเหลือตนเองและวิธีช่วยเหลือผู้อื่น

จะเห็นได้ว่า การทำงานในที่อับอากาศนั้นอันตรายอย่างยิ่ง ทั้งที่ทราบสภาพแวดล้อมล่วงหน้าและสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกะทันหันในระหว่างปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานหรือบุคคลดังที่กล่าวมาทั้ง 6 ข้อเบื้องต้นนี้ ล้วนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ก่อเกิดเป็นความชำนาญ สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อเตรียมการไว้ล่วงหน้า สำหรับการทำงานอย่างปลอดภัยและยังสามารถช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความปลอดภัยไปพร้อมๆ กันได้อีกด้วย

 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม ที่น่าสนใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.