ไฟฟ้า มีทั้งประโยชน์และโทษ หากใช้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี ก็จะมีคุณค่า ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย แต่ถ้าขนาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน ก็อาจเกิดโทษจนถึงแก่ชีวิต โดยอันตรายที่เกิดขึ้นนั้น ใช้เวลาและการสัมผัสเพียงน้อยนิด ดังนั้น การที่จะใช้งานได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ จนถึงขั้นที่ควบคุมให้อยู่ในระบบที่ปลอดภัย ควรอบรมการใช้งานอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

>>หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าคืออะไร

หากทำงานกับไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานควรเข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า ซึ่งหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ารวมถึงการสัมผัสกับชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดการกระแทกและการไหม้ ความผิดพลาดทางไฟฟ้าที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ความรู้ความเข้าใจตามหลักปฏิบัติสากล การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าควรตระหนักถึงอันตรายหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน ทั้งก่อนปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และภายหลังปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้กับตนเองและผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ

Image result for หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

 

หลักสูตรนี้สอนเรื่องอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า จะได้รับความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า          

  Image result for การทำงานกับไฟฟ้า

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ safety training ในเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความต้านทาน หน่วยวัด ความถี่ หม้อแปลง เซลแบตเตอรี่

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

 

  1. ระบบไฟฟ้าในบ้านและอุตสาหกรรมRelated image

ในหัวข้อนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับผังวงจรไฟฟ้าในระบบ สวิตซ์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าลัดวงจร และการออกแบบระบบที่ปลอดภัย

 

  1. อันตรายของไฟฟ้าและการป้องกันImage result for อันตรายของไฟฟ้าและการป้องกัน

หัวข้อนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ความรู้ในหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับลักษณะอันตรายของไฟฟ้าที่มีต่อชีวิตและร่างกายผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกาย ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า สาเหตุและวิธีป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และมตรการควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

 

4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นImage result for ไฟช็อต

ในหัวข้อนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงวิธีให้การช่วยเหลือขั้นต้นและการปฐมพยาบาล การดำเนินการโดยทันทีและติดต่อกันก่อนถึงมือแพทย์

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

 

  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Related image

ในหัวข้อนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้หลาบหลัก)ฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับไฟฟ้า เช่น  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจนานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  เมื่อปฏิบัติงาน ลูกจ้างควรพิจารณาในข้อ ข้อ 2 นายจ้างต้องจัดทําแผนผังวงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในสถานที่ประกอบการ และได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าประจําท้องถิ่นไว้ให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากเดิม ต้องดําเนินการแก้ไขแผนผังนั้นให้ถูกต้อง

 

หลักสูตรอบรมดี ๆ แบบนี้ ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย ช่วยผู้อื่นให้ปลอดภัย ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ลูกจ้าง เพื่อนร่วมงาน และช่วยให้งานดำเนินไปอย่างปลอดภัยไร้กังวล ลองมาอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า และจะรู้ว่า ชีวิตการทำงานกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย จะทำให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างแน่นอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.