การทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สวนใหญ่มาจากการฝึกอบรมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกหลักวิธี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานมีแบบแผนที่ชัดเจน และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ยิ่งเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ผู้ที่ปฏิบัติงานควรเรียนรู้และศึกษาถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการใช้ไฟฟ้าด้วยความประมาท ลองมาดูกันว่า ในการปฏิบัติงานจริง มีใครบ้างที่ต้องเรียนรู้และอบรมในการทำงานกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

>>หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าคืออะไร

 

  1. นายจ้างหรือผู้ประกอบการImage result for นายจ่าง

นายจ้างหรือผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับโทษจำคุกและหรือโทษปรับ  เนื่องจากนายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าหากพบว่าชํารุดหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที หรือให้นายจ้างจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายติดตั้งในบริเวณที่จะเกิดอันตรายจากไฟฟ้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน หากเกิดอัคคีภัยหรือเกิดอันตรายต่อ ชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเรื่องไฟฟ้า

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

 

  1. ลูกจ้าง

Related image

ลูกจ้างต้องป้องกันอันตรายจากการทำงานและต้องการหลักความปลอดภัยแบบ Safety first โดยการอบรมเซฟตี้ลักษณะนี้ จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ได้รู้จักอันตราย รู้หลักการและวิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และได้ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตจริงเมื่อมีผู้ประสบเหตุอันตรายจากไฟฟ้า

 

  1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

Image result for ช่างไฟ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวเกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานอยู่อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานทั้งหมด และอาจได้รับผลกระทบในกรณีการทำงานกับไฟฟ้าและกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ รวมถึงเพื่อนร่วมงาน พนักงานตามสัญญา พนักงานชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในบริเวณสถานประกอบการ ควรอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า เพื่อการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

  1. วิศวกรผู้คุมงาน

Image result for ช่างไฟฟ้า

วิศวกรผู้ควบคุมงานในสถานประกอบการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า ต้องผ่านการอบรมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและมีความรู้เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี รวมถึงวางแผนการปฏิบัติที่เป็นระบบเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงทีและต่อเนื่องจนกว่าจะถึงมือแพทย์

 

  1. บุคคลทั่วไป

Image result for นายจ่าง

บุคคลทั่วไป สามารถฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถและเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

จะเห็นได้ว่า มีการไฟฟ้าใช้ในที่ทำงานทุกแห่งตั้งแต่ให้แสงสว่างในสำนักงานจนถึงการใช้แรงดันไฟฟ้าสูงในคลังสินค้า การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าก็เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างยังอุ่นใจเมื่อผ่านการฝึกอบรมทางไฟฟ้าที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุและรู้จักวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.