การป้องกันอัคคีภัย เป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องคอยดูแลร่วมกัน เพื่อป้องกันชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและป้องกันทรัพย์สินของสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch” นี้ เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานดับเพลิง นอกจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ก็สามารถเข้าอบรมหลักสูตรนี้ได้ โดยผู้ที่ควรอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch” ได้แก่

>>หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch” คืออะไร

Image result for พนักงานดับเพลิง

1. ผู้ควบคุมงานในสถานประกอบการ

ผู้ควบคุมงานต้องอบรมหลักสูตรนี้เพื่อจัดตั้งพนักงานที่มีหน้าที่ดับเพลิงและทำการฝึกพนักงานเหล่านี้ให้มีความชำนาญ ผู้ควบคุมงานต้องมีความรู้ในสถานที่ต่าง ๆ ในสถานประกอบการและสถานที่ใกล้เคียงเพื่อการวางแผนในการป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้และมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีระงับและป้องกันอัคคีภัย ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยด่วน เพื่อยับยั้งความวอดวายของทรพย์สินและการสูญเสียชีวิต

Related image

2. เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ที่ถูกแต่งตั้งให้เฝ้าระวังไฟหรือป้องกันอัคคีภัย ต้องอบรมหลักสูตรนี้ เนื่องจากมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ เช่น ต้องทราบถึงอันตรายที่เกิดจากเพลิงไหม้ในบริเวณที่ดูแล และเสนอให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบบริเวณที่ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ต้องส่งเสริม กระตุ้น ให้พนักงานทุกคนระมัดระวังการเกิดเพลิงไหม้ และการร่วมมือป้องกันการเกิดอัคคีภัย นอกจากนี้ต้องติดตามหลักปฏิบัติของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการหนีอัคคีภัย และหากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งให้มีการซักซ้อมเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้อย่างเข้าใจเพื่อให้เกิดการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

Image result for คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัย

3. คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัย

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับการอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch” เนื่องจากจะต้องมีความรับผิดชอบในโครงสร้างของการทำงานอย่างปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คน คณะกรรมการต้องวางแผนการทำงานอย่างปลอดภัยและกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาการตรวจสอบ และการเตรียมพร้อมของผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยอีกด้วย

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch”

Image result for นายจ้าง

4. นายจ้าง

นายจ้างต้องเข้าอบรมเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานแล้ว นายจ้างต้องทราบในกรณีที่ต้อง เก็บ หรือขนถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดจะต้องดำเนินการอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย วัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด

Image result for นายจ้าง

5. บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไปก็สามารถอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch” ได้ เนื่องจากหลักสูตรนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยทั้งในสถานประกอบการต่าง ๆ และบ้านพักอาศัย รวมทั้งเรื่องการป้องกัน การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การวางแผน การดูแลบริเวณที่รับผิดชอบ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าอบรมที่จะนำไปใช้ได้ในจริงชีวิตประจำวัน

 

ผู้เฝ้าระวังไฟ หรือ Fire Watch ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วนั้น จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและใช้เทคนิคการป้องกันอัคคีภัยเชิงรุกเพื่อลดหรือขจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หลักสูตรที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ จะช่วยให้ผู้ผ่านการอบรม มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย รู้วิธีการจัดการหากเกิดเพลิงไหม้ จึงควรอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟเป็นอย่างยิ่ง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.