ผู้เฝ้าระวังไฟ นับเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีหน้าที่และความรับผิดชอบชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองละสถานประกอบการ ผู้เฝ้าระวังไฟที่ผ่านการอบรมเซฟตี้ ต้องปฏิบัติงานในรูปแบบปลอดภัยไว้ก่อน และมีการป้องอันตรายจากการทำงาน มาดูกันว่านอกจากเหตุผลเหล่านี้แล้ว ทำไมจึงต้องอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ

>>หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch” คืออะไร

Related image

  1. ยังมีอุบัติเหตุเกิดเพลิงไหม้

ทราบกันดีว่า การเกิดเพลิงไหม้นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างความร้อน เชื้อไฟ และออกซิเจนในอากาศ แต่บางครั้งก็ไม่สามารถควบคุมอุบัติเหตุได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ที่ชำรุด ขาดการดูแล บำรุงรักษา เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีรอยต่อสายไฟเสี่ยงต่อการเกิดการช็อต การละเลยไม่ใช้สารหล่อลื่นที่ไม่ไวไฟกับอุปกรณ์บางชนิดที่ต้องลดแรงเสียดทาน หรือการเก็บวัสดุไวไฟชนิดพิเศษในรูปแบบและสถานที่ที่ไม่ถูกต้อง จึงอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดเพลิงไหม้ได้

Related image

  1. เพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ประกอบกา

สถานประกอบการบางแห่งต้องมีการจัดตั้งกลุ่มพนักงานที่ทำหน้าที่ในการดับเพลิงเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ซึ่งการป้องกันอัคคีภัยที่ดีนั้น นอกจากจะมีอุปกรณ์ป้องกันที่ดีแล้ว ยังต้องมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อจะได้มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในสถานประกอบการและสิ่งของที่ต้องใช้ในบริเวณที่รับผิดชอบ เช่น ลิ้นเปิดปิดสปริงเกอร์ ปั้มน้ำและการควบคุม ท่อของเหลวหรือก๊าซไวไฟ เครื่องเตือนภัยและโทรศัพท์ รวมถึงประตูหนีไฟ

Image result for กุญแจมือ

  1. มีความผิดถ้าไม่อบรม

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch” จะมีความเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และสามารถเผชิญเหตุได้อย่างมีสติซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ รวมทั้งลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch

Image result for กฎหมาย

  1. 4. กฎหมายบังคับให้อบรม

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 นั้นมีหลายส่วนที่นายจ้างต้องพิจารณาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไฟ เช่น ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจานวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดาเนินการฝึกอบรม หรือ ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

 

จะเห็นได้ว่าผู้เฝ้าระวังไฟ ต้องมีหน้าที่ระวังอันตรายจากอัคคีภัยในที่ทำงานในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นทํางาน ต้องมีความรับผิดชอบสูง ดังนั้น ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น มีมาตรฐาน มีประโยชน์ต่อการทำงาน จึงไม่ควรมองข้ามหลักสูตรอบรมที่ดีแบบนี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.