การปฏิบัติงานในสถานที่ต่าง ๆ ต้องมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และ ผู้เฝ้าระวังไฟ  หรือ Fire Watch ก็เป็นมาตรการหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความร้อนและประกายไฟจากการปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ เช่น การเชื่อม การตัดโลหะ หรือการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย

>>หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch” คืออะไร

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานของหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ เป็นการให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้ มตรการเฝ้าระวัง การปฏิบัตให้ถูกต้องตามหลักการผู้เฝ้าระวังไฟ รวมถึงความเข้าใจในคู่มือความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดตามใบอนุญาตการทำงานImage result for อัคคีภัย

 

หลักสูตรนี้สอนเรื่องอะไรบ้าง

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ มีการอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาดังต่อไปนี้

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch”

Related image

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย

ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ในการอบรม safety training ของเกี่ยวกับอัคคีภัยในด้านสาเหตุการเกิดและแหล่งกำเนิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ความเสียดทาน วัตถุไวไฟชนิดพิเศษ การเชื่อมและการตัดโลหะ เตาเผา การสูบบุหรี่ วัตถุที่มีผิวร้อนจัด ไฟฟ้าสถิต เครื่องทำความร้อน และความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบการเกิดเพลิงไหม้โดยทั่วไป คือ เชื้อไฟ อากาศ ความร้อน และปฏิกิริยาลูกโซ่ทางเคมี

Image result for อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

  1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระบบการหนีอัคคีภัย

ในหัวข้อนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตือนอัคคีภัย การใช้เครื่องดับเพลิง ซึ่งรวมไปถึงชนิดของเครื่องดับเพลิง เช่น ชนิด A B C หรือ D นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอย่างถูกวิธี รวมถึงวิธีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ “Fire Watch

Image result for ระบบป้องกันอัคคีภัย

  1. ระบบป้องกันอัคคีภัย

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในการให้ความปลอดภัยของพนักงานเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การวางแผน การฝึกการใช้ระบบหนีภัย สัญญาณเตือนภัย การใช้บันไดหนีไฟของตึกสูง วิธีการหนีภัยที่ถูกต้อง การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในระหว่างการหนีภัย นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Image result for 1.การฝึกปฏิบัติจริงระบบป้องกันอัคคีภัย

  1. การฝึกปฏิบัติจริง

ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบบริเวณที่ต้องรับผิดชอบ การตรวจสอบสารต่าง ๆ ที่ติดไฟหรือเป็นเชื้อไฟ การเก็บสารไวไฟอย่างถูกต้อง การตรวจสอบทางเดินและทางหนีไฟ การกระตุ้นให้พนักงานเกิดความระมัดระวังการเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือป้องกันอัคคีภัย

Image result for กฎหมาย

  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย เช่น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

พ.ศ. 2555 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

ในการปฏิบัติงานผู้เฝ้าระวังไฟ จะต้องมีความรู้ที่หลากหลายและใช้ได้จริง อิงหลักการ มีมาตรฐานในการปฏิบัติ ซึ่งหลักสูตรนี้มีการนำเสนออย่างคลอบคลุม มีประโยชน์ ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงไม่ควรมองข้ามและพลาดการอบรมหลักสูตรดี ๆ แบบนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและการทำงานอย่างแน่นอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.