การอบรม safety training หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องรู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ และได้ประสิทธิภาพ มาดูกันว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องและต้องอบรมในเรื่องดังกล่าวมีใครบ้าง

>>หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยคืออะไร

Image result for 1.คณะกรรมการด้านความปลอดภัย

  1. คณะกรรมการด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและวางแผนความปลอดภัยเพื่อให้การทำงานอยู่ในกรอบและระเบียบที่วางไว้อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยสูงที่สุด ทั้งนี้ การตัดแยกพลังงานก็เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของกคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานและเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการรักษาทรัพย์สินของสถานประกอบการและปกป้องชีวิตของพนักงานทุกคน

Image result for .ผู้บริหาร

  1. ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับกลางต้องมีความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อประเมินงานหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน หรือต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนกิจกรรมต่าง ๆ จะดำเนินต่อไป เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสถานประกอบการ

Image result for .ผู้บริหาร

  1. นายจ้าง

นอกจากนายจ้างจะมีความใกล้ชิดกับลูกจ้างแล้ว ยังต้องอบรมหลักสูตรนี้เพื่อการจัดการลูกจ้างให้ทำงานตามขั้นตอนการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมักถึงขั้นรุนแรงและอาจเสียชีวิต ดังนั้นนายจ้างจึงต้องอบรมรมและปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและข้อบังคับต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมการ เพื่อให้การทำงานราบรื่นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

Image result for 1.วิศวกรที่ควบคุมงาน

  1. วิศวกรที่ควบคุมงาน

วิศวกรที่ควบคุมงานในสถานประกอบการนั้น อาจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างปลอดภัย แต่เมื่อต้องควบคุมหรือดูแลโปรเจคให้ประสบผลสำเร็จโดยไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นในงานที่ต้องรับผิดชอบ ต้องอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับการทำงาน

Related image

  1. พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งในด้านความปลอดภัย

พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลรักษาความปลอดภัยของพนักงานคนอื่น ๆ ต้องเกี่ยวข้องกับเนื้องานที่เป็นการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง ฉะนั้น จะต้องได้รับการอบรมและทบทวนความรู้อยู่เสมอ เพื่อการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเตรียมพร้อมเพื่อการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรเทคนิค และวิธีตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องปลอดภัย

Related image

  1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้

บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมการอบรมนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทำงานในด้านการตัดแยกพลังงานอย่างปลอดภัย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานที่อาจเกี่ยวข้องในอนาคต

การอบรมเซฟตี้ ในหลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นการกระตุ้นนายจ้างให้ฝึกผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้ รับรู้ เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการควบคุมพลังงานที่เป็นอันตรายได้ จึงเป็นการดีอย่างยิ่งที่ควรอบรมหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาตนเอง และปกป้องผู้อื่นให้ปลอดภัยในการทำงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.