เทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อทำอย่างถูกต้องก่อนที่จะมีการให้บริการอุปกรณ์หรือการบำรุงรักษา จะเป็นการป้องกันอันตรายและปกป้องแรงงานจากพลังงานสะสมที่ยังค้างอยู่ นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอีกบางประการที่ต้องอบรมหลักสูตรนี้

>>หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยคืออะไร

Image result for การตัดแยกพลังงาน

  1. เพื่อป้องกันอันตรายและปกป้องชีวิต

การตัดแยกพลังงาน เป็นหนึ่งในสิบข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดอันดับต้น ๆ และมีการกล่าวถึงเป็นอับดับต้น ๆ ในกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจสร้างผลกระทบและความเสียหายในขั้นรุนแรงถึงชีวิตและทรัพย์สิน

Image result for อันตรายการตัดแยกพลังงาน

  1. มีอันตรายเกิดขึ้นในขั้นรุนแรง

มีรายงานอันตรายที่เกิดจากการตัดแยกพลังงานที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีการขนส่งอุปกรณ์ผ่านท่อขนาดใหญ่และมีการติดขัด และผู้ควบคุมไม่มีการตัดแยกพลังงานที่ถูกต้อง ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามาแก้ไขการติดขัดของอุปกณ์ลำเลียง ผลที่เกิดตามมาจากการตัดแยกพลังงานที่ผิดพลาดส่งผลให้อุปกรณ์ลำเลี่ยงพลิกกลับโดยฉับพลันและทับคนงานจนเสียชีวิต

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรเทคนิค และวิธีตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องปลอดภัย

Image result for อันตรายการตัดแยกพลังงาน

  1. ทุกสถานที่ประกอบการต้องมีการฝึกอบรม

สถานประกอบการต้องมีโปรแกรมควบคุมพลังงานเพื่อความปลอดภัย ซึ่งการตัดแยกพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรม โปรแกรมการฝึกอบรมดังกล่าวรวมถึงขั้นตอนการล็อคและแท็ก และต้องมีการทบทวนและตรวจสอบเป็นระยะ ๆ อย่างเป็นระบบทุก ๆ ปี

Image result for ติดคุก

  1. มีความผิดถ้าไม่อบรม

ในส่วนของข้อบังคับที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่มีความอันตราย มีทั้งส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551  จะความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Image result for 1.กฎหมายบังคับให้ต้องอบรม

  1. กฎหมายบังคับให้ต้องอบรม

ในการทำงานที่สถานประกอบการ ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 บังคับให้นายจ้างต้องอบรมเพื่อความเข้าใจและความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การติดตั้งและการใช้ระบบไฟฟ้าในเขตก่อสร้าง ให้นายจ้างจัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้าโดยมีวิศวกรลงนามรับรอง และให้นายจ้างเก็บแผนผังดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา รวมทั้งจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลการติดตั้งและการใช้งานให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าในท้องถิ่นนั้น กรณีที่ไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมหลักสูตรนี้ส่งผลต่อความปลอดภัยของการตัดแยกพลังงานอย่างถูกวิธี รวมทั้งคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตและควบคุมการตัดแยกพลังงาน เป็นมาตรฐาน ที่ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ เกิดความมั่นใจในการทำงาน ดังนั้น หลักสูตรอบรมที่มีประโยชน์แบบนี้ ควรอบรมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อตัวเองและรักษาชีวิตของเพื่อนพนักงานให้ปลอดภัยและมั่นใจจนจบภารกิจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.