ผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการหรือดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อาจได้รับบาดเจ็บจากการกระตุ้นที่ไม่คาดคิดจากการสตาร์ทเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยพลังงานที่สะสม มาตรฐานการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย จำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการในการปิดอุปกรณ์แยกจากแหล่งพลังงานและป้องกันการปล่อยพลังงานที่อาจเป็นอันตรายในขณะที่กำลังดำเนินการบำรุงรักษาImage result for พลังงานเครื่องจักร

>>หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยคืออะไร

หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย คือการปฏิบัติที่มีขั้นตอนเฉพาะ เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้พลังงานหรือการเริ่มสตาร์ทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิดจากการปล่อยพลังงานที่สะสมจนเกิดอันตรายในระหว่างการบริการหรือการบำรุงรักษา ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้และยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์จากแหล่งพลังงานของตนก่อนที่จะดำเนินการให้บริการหรือการบำรุงรักษา และพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถล็อคหรือติดป้ายอุปกรณ์ แยกอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการปล่อยพลังงานอันตรายและดำเนินการเพื่อยืนยันว่าพลังงานได้รับการแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรเทคนิค และวิธีตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องปลอดภัย

หลักสูตรนี้สอนเรื่องอะไรบ้าง

หลักสูตรนี้จะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวดังนี้

Image result for 1.สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงาน

  1. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงาน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน รวมทั้งไฟฟ้าเครื่องกลไฮดรอลิก เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแหล่งอื่น ๆ ในเครื่องจักรและอุปกรณ์อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งระหว่างการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์จะอาจเป็นการเริ่มต้นหรือการปล่อยพลังงานที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตกับผู้ปฏิบัติงาน เช่น มีผู้ปฏิบัติงานที่งานกำลังซ่อมแซมการเชื่อมต่อในท่อแต่ในขณะเดียวกันกลับมีพนักงานคนอื่นเปิดวาล์วส่งของเหลวลงท่อที่รั่วไหลทำให้พนักงานซ่อมบำรุงคนนั้นเสียชีวิต

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรเทคนิค และวิธีตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องปลอดภัย

Image result for 1.วิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

  1. วิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยทั่วไปอาจแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียม การปิดเครื่อง การแยกเครื่องหรืออุปกรณ์ออกจากแหล่งพลังงานใด การล็อคหรือTagout การตรวจสอบพลังงานที่เก็บไว้ และขั้นตอนสุดท้าย เป็นการยืนยันการแยกพลังงาน

Image result for 1.วิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

  1. การฝึกปฏิบัติจริง

การฝึกปฏิบัติและวิธีตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากการปล่อยพลังงานที่เป็นอันตราย ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้สามารถระบุขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดการและควบคุมพลังงานที่เป็นอันตรายในระหว่างการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

Related image

  1. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าอบรมได้ได้ทราบถึงข้อกำหนด ข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการตัดแยกพลังงาน เช่น กฎกระทรวง ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ของอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หมวด 3 งานไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย ส่วนที่ 1 งานไฟฟ้า ข้อ 23 ระบุว่า “ในระหว่างที่มีการทำงานติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบระมัดระวังป้องกันมิให้ผู้ใดสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ทำงานดังกล่าว และติดป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย”

การอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานเพื่อป้องกันอันตรายต่อตนเองและผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ซึ่งมีวิธี ขั้นตอน ที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง การอบรมที่ดีแบบนี้ จึงไม่ควรมองข้าม และควรอบรมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.