ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ต้องมะลาดกับหลักสูตรการอบรมนี้ เนื่องจากเป็นการเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมาหลักสากล ทั้งยังสามารถป้องกันอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น มาดูกันว่า นอกจากผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังมีใครที่บ้างที่ควรอบรมหลักสูตรนี้

>>หลักสูตรอบรมการทำงานกับสารเคมีคืออะไร

Image result for ตัวแทนด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

  1. ตัวแทนด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

ตัวแทนหรือหัวหน้าหรือผู้ควบคุมงาน ต้องมีความรู้อย่างดีในด้านการทำงานกับสารเคมีเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานที่ต้องกำกับและดูแลทำงานเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลัน เช่น ไฟลุกไหม้ หรือเสี่ยงต่อการเกิดระเบิด ตัวแทนเหล่านี้ต้องต้องรู้ถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องมีการเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมี

Image result for ผู้ตรวจสอบโรงงาน

  1. ผู้ตรวจสอบโรงงาน

ผู้ตรวจสอบโรงงานต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อที่จะสามารถทำการตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงานหรือสถานประกอบการที่ใช้สารเคมีในถานที่เหล่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและกระตุ้นให้สถานประกอบการดำเนินการใช้ เก็บ และป้องกัน เกี่ยวกับสารเคมีอย่างเป็นระบบและมีมาตรการที่ปลอดภัยสูง

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรอบรมการทำงานกับสารเคมี

Image result for boss

  1. นายจ้าง

นายจ้างต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยอย่างดียิ่ง ดังนั้นจึงต้องอบรมเพื่อให้มีความรู้เพื่อชี้แจงให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม อนึ่งการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 เช่น หมวด 1 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายทราบและเข้าใจวิธีการในการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมลูกจ้างให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว

Image result for เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

4. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการใหม่ต้องรับการอบรมในหลักสูตรนี้เพื่อการปฏิบัติงานและสามารปฏิบัติภารกิจตามความต้องการอย่างปลอดภัยที่ต้องใส่ใจมากกว่าพนักงานบางแผนก นอกจากนี้พนักงานใหม่หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจะต้องรับผิดชอบในการทำงานที่ต้องคลุกคลีกับอันตรายของสารเคมีที่เบื้อต้นต้องทำความเข้าใจผ่านแผ่นข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ หรือฉลากที่เป็นเอกสารระบุอันตรายและข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ ก่อนที่จะใช้สารเคมี

Image result for คนทั่วไป

5. บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้หรือมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และต้องการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ทั้งชนิด ประเภท การดูดซึม การกระจาย และการกำจัดสารเคมีจากร่างกาย รวมไปถึงพิษและอันตรายของสารเคมีที่พบได้บ่อย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานและการวางแผนป้องกัน

 

จะเห็นได้ว่านายจ้าง หรือองค์กร ต้องมีความใส่ใจในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ควรมีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เพื่อเป็นหลักและมาตรฐานในการทำงาน จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยสูงสุด โปรดอย่าละเลยความปลอดภัย ลองเทใจมาอบรมหลักสูตรอบรมการทำงานกับสารเคมี แล้วจะมีความสุขกับการทำงานและชีวิตที่ปลอดภัยและยืนยาว

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.