เนื่องจากสารเคมีแต่ละชนิด มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ความอันตรายที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ความเป็นพิษเฉียบพลัน การกัดกร่อนของผิวหนัง ความเสียหายต่อผิวหนัง ตาหรือการระคายเคือง ความเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ อวัยวะหรือระบบสืบพันธุ์ การกลายพันธุ์ของเซลล์ และบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้น การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จึงเป็นการอบรมรมเพื่อ

>>หลักสูตรอบรมการทำงานกับสารเคมีคืออะไร

Image result for ทำงานกับสารเคมี

  1. เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

บุคคลที่ต้องทำงานกับสารเคมี ควรผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงานด้านนี้ เพื่อที่จะทราบว่าสารเคมีแต่ละชนิดที่ใช้ภายในองค์กรมีขั้นตอนเฉพาะสำหรับการจัดการอย่างปลอดภัยอย่างไร องค์กรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งประเด็นสำคัญของการจัดการความปลอดภัยคือ

  1. การอ่านฉลากและการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งานที่ผิดพลาด
  2. การสวมชุดหรือหน้ากากป้องกัน
  3. การกำจัดสารเคมีอันตรายได้อย่างเหมาะสม
  4. การเตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  5. ไม่ทำงานหรือใช้สารเคมีในขณะที่อยู่คนเดียว
  6. การใช้มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลระหว่างการขนส่ง

Image result for โดนสารเคมี

  1. มีอันตรายเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

มีรายงานอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี ในระหว่างปี 2014 – 2017 ว่ามีผู้บาดเจ็บจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีมากกว่า 1,000 ราย ซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นมีทั้งแสดงอาการแบบเฉียบพลัน เช่น เมื่อร่างกายได้รับสารเคมีในปริมาณมาก อาจพบความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร อาการเพ้อคลั่ง สลบ ชัก อาการทางประสาท และความผิดปกติทางผิวหนัง หรืออาการเรื้อรังที่อาจส่งผลให้เกิดมะเร็งในอนาคต และแน่นอนว่าความเจ็บป่วยระหว่างการทำงานของผู้ปฏิบัติงานจะเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กร นอกจากนี้ยังมีอุบัติเหตุจากสารเคมีที่ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษัท

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรอบรมการทำงานกับสารเคมี

Image result for ติดคุก

  1. หากไม่อบรมจะต้องมีโทษ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556  หากนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และทำการฝ่าฝืนจะมีความผิดโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Image result for อบรมสารเคมี

  1. กฎหมายบังคับให้ต้องอบรม

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายทราบและเข้าใจวิธีการในการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมลูกจ้างให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว

ในการนี้ให้นายจ้างจัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

คำแนะนำลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย ความหมายของข้อมูลที่มีบนฉลากและเอกสารข้อมูล

ความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

 

จะเห็นได้ว่า การอบรมการทำงานกับสารเคมีนั้น เป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม มาอบรมหลักสูตรดี ๆ แบบนี้ มีแต่ดีกับได้ ช่วยให้งานงานเสร็จตามเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.