สารเคมีที่ใช้ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติแตกต่างกัน การเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในสถานประกอบการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องคลุกคลีมีหลากหลายทั้งชนิด ปริมาณ ลักษณะ และอันตรายที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องจึงต้องอบรมหลักสูตรอบรมการทำงานกับสารเคมี เพื่อให้ตนเองปลอดภัยและปฏิบัติงานต่อเนื่องได้Image result for สารเคมี

>>หลักสูตรอบรมการทำงานกับสารเคมีคืออะไร

Safety Training การทำงานกับสารเคมี เป็นการป้องกันอันตรายจากการทำงาน โดยเนื้อหาการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วยเนื้อหาซึ่งครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ในการจัดการอันตรายทางเคมี ความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานที่สามารถสร้างมาตรการป้องกันเชิงปฏิบัติ การประเมินสารเคมีและสมบัติที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และข้อ จำกัดของรูปแบบการสัมผัสที่ปลอดภัย ตัวอย่างหัวข้อของการอบรม เช่น สิ่งที่เป็นอันตรายและความเสี่ยงในการใช้สารเคมีแต่ละประเภท ข้อจำกัดการสัมผัสสารเคมีในที่ทำงาน การตรวจสอบการสัมผัส การตรวจสุขภาพโดยทั่วไป การจัดการเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่นการรั่วไหล หรือเหตุฉุกเฉิน

 

หลักสูตรนี้สอนเรื่องอะไรบ้าง

สำหรับหลักสูตรนี้มีหัวข้อสำคัญที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเรียนรู้เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรอบรมการทำงานกับสารเคมี

Image result for อันตรายของสารเคมี

  1. อันตรายของสารเคมี

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเภท ชนิด ของสารเคมี และอันตรายของสารเคมีที่อาจเกิดขึ้น เช่น การดูดซึมสารเคมีทางผิวหนัง เมื่อซึมเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะพยายามขับสารนั้นออก ถ้าอัตรานำเข้าน้อยหรือเท่ากับอัตราการนำออก สารเคมีนั้นจะไม่ถูกสะสมในร่างกาย ในทางกลับกัน ถ้าอัตรานำเข้าสูงกว่าอัตราการขับออก สารเคมีนั้นจะถูกสะสมอยู่ในร่างกายซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายในระยะยามหรืออาการเรื้อรังในอนาคต

Related image

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย ซึ่งเมื่ออยู่ในภาวะหนึ่ง อาจจะก่อให้เกิดภาวะไร้เสถียรภาพ อาจติดไฟได้ง่าย ระเหย ซึ่งสารเคมีอาจแบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้

  • สารที่ระเบิดได้ เป็นสารส่วนผสม หรือสารประกอบที่สามารถทำปฏิกิริยาลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
  • สารที่กัดกร่อนได้ เป็นสารที่สามารถทำลายเนื้อเยื่อร่างกายได้ มีความสามารถในการทำลายวัตถุต่าง ๆ
  • ของเหลวไวไฟ เป็นของเหลวที่มีจุดวาบไฟ 100 F หรือ 38 C หรือต่ำกว่า
  • สารเป็นพิษ เป็นก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือตายได้

Image result for กฎหมาย

  1. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับสารเคมี เช่น กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 และ การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย ต้องมีพื้นเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่เปียก ไม่ลื่น สามารถรับน้ำหนักได้ และไม่ดูดซับสารเคมีอันตรายรวมทั้งต้องดูแลปรับปรุงสถานที่มิให้ชำรุด ผุ กร่อน และรักษาความสะอาดพื้นมิให้มีเศษขยะ เศษวัสดุ หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง

Image result for ชุดป้องกันอันตรายสารเคมี

  1. การป้องกันอันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ในเรื่องการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีในห้องควบคุมพิเศษ การตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน การใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรอบรมการทำงานกับสารเคมี

 

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ จะต้องมีความรู้อย่างดีและมีมาตรฐานการป้องกันที่เหมาะสม ดังนั้น การอบรมหลักสูตรนี้ จะช่วยป้องกันชีวิตได้อย่างดียิ่ง จึงไม่ควรมองข้ามหลักสูตรที่มีประโยชน์และยังช่วยให้ชีวิตมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเมื่อปฏิบัติงานกับสารเคมี

 

เนื้อหาเพิ่มเติม ที่น่าสนใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.