Image result for Training

ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแนวทางหรือเป้าหมายขององค์กร และจะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในแขนงหรือสายงานต่างๆได้รับความรู้ความเข้าใจ พร้อมทักษะในการทำงานที่เป็นไปตามความตั้งใจอย่างถูกต้องและเต็มที่ในการอบรมนั้นๆ

>>หลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่ คืออะไร                  

หลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่ คือสิ่งที่จะช่วยสร้างความสำเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กรต่างๆในการได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมทำงาน เนื่องจากผู้ที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่นั้น จะได้รับการเสริมสร้างพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับตนเองทั้งในด้านการคิด วิเคราะห์ จนเข้าใจถึงหลักความสำคัญต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และมองโลกธุรกิจในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถ่ายทอดสื่อสารไปยังผู้รับเข้าการอบรมได้อย่างตรงจุด ตรงตามเป้าหมาย สามารถโน้มน้าวใจและความคิดของผู้เข้ารับการอบรมให้มองเห็นถึงสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างถ่องแท้ ทั้งปัจจัยความสำคัญ, นโยบายต่างๆ, ทิศทางขององค์กร และด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่จึงมีความสำคัญในการเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ที่ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างองค์กรนั้นๆให้มีประสิทธิภาพ หากขาดตำแหน่งนี้ไป องค์กรต่างๆก็อาจจะได้บุคลากรที่ขาดศักยภาพและความเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ได้Image result for Training

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่

หลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่ สอนอะไรบ้าง?

หลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่ จะเป็นตัวช่วยในการสร้างรากฐานทางด้านความคิด วิเคราะห์ รวมไปถึงการทำความเข้าใจในตลาดธุรกิจ,การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงการใช้เทคนิคคำพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือให้ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับหลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพในทิศทางที่ตรงตามแนวทางของธุรกิจในปัจจุบันนี้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้Related image

  1. แนวคิด-บทบาทและหน้าที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่
  2. เป็นการสอนเพื่อสร้างภาพที่ชัดเจนให้ผู้เข้ารับหลักสูตรได้เห็นภาพที่ตรงกันถึงแนวคิดสำคัญของบทบาทและหน้าที่ในการเป็นผู้ฝึกอบรมที่ดี รวมไปถึงการเข้าใจและเรียนรู้ถึงความสามารถในการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบุคใหม่ที่มีศักยภาพ
  3. กระบวนการวิเคราะห์-ออกแบบและกำหนดโครงการฝึกอบรวม
  4. ขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้ผู้เข้ารับหลักสูตร วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม สามารถสรุปผลความจำเป็นต่างๆได้ รวมไปถึงจะช่วยให้สามารถออกแบบหลักสูตรอบรมตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่สอดคล้องกับนโยบายหรือทิศทางขององค์กรได้ และสามารถกำหนดเป็นโครงการอบรมขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งงบประมาณ, วัตถุประสงค์, จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม, สิ่งของต่างๆที่จำเป็นในการใช้ฝึกอบรม
  5. ประเมินผลการฝึกอบรม
  6. ผู้เข้ารับหลักสูตรนอกจากจะได้เข้าใจตั้งแต่กระบวนการเริ่มคิด การออกแบบ การวางโครงสร้างแล้วก็ยังจะสามารถประเมินผลได้ว่าตรงตามเป้าหมายที่ที่ต้องการมากน้อยแค่ไหนในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง

หลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่ ถือเป็นหลักสูตรสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรต่างๆในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ตรงตามนโยบายหรือทิศทางขององค์กรนั้นๆได้มากยิ่งขึ้น อันถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีอัตราการแข่งขันกันสูง

>>ใครที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.