เพื่อให้การทำงานในองค์กรนั้นๆเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจากศักยภาพของตัวบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ การกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆขึ้นมานั้น จึงถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการควบคุมความเรียบร้อยต่างๆ ที่จะทำให้ความประพฤติและลักษณะนิสัยของบุคลากรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของการทำงานโดยรวมและภาพลักษณ์ขององค์กรออกมาสมบูรณ์Related image

>>หลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์ คืออะไร      

เหตุผลที่ต้องอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์

และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรและลดอัตราความเสี่ยงในการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆของพนักงานหรือบุคลากร ผู้มีอำนาจและผู้บังคับบัญชาในองค์กรนั้นๆ จึงจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงบทบาทในการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยต่างๆได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยแบ่งเป็นเหตุผลที่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้Related image

  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและบทบาทในการลงโทษอย่างเหมาะสม

ผู้มีอำนาจและผู้บังคับบัญชาในองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจ การใช้อำนาจเพื่อควบคุมบทบาทต่างๆในทุกๆภาคส่วนขององค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ให้พนักงานเกิดความโน้มน้าวใจ เชื่อฟัง คล้อยตาม ทำให้เกิดความประพฤติในการทำงานที่เหมาะสม รวมไปถึงจำเป็นต้องศึกษาบทบาทและขอบเขตหน้าที่ในการลงโทษตามกฎระเบียบต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาความผิดจากพนักงานที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตRelated image

  • เพื่อให้เข้าใจเทคนิค และขั้นตอนในการตักเตือนและลงโทษอย่างถูกต้อง

หากผู้มีอำนาจหรือผู้บังคับบัญชาไม่ทราบถึงวิธีการตักเตือนหรือลงโทษพนักงานที่เหมาะสม อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ความขัดแย้งต่อตัวผู้ถูกลงโทษได้ ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเข้ารับหลักสูตรการอบรมนี้เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการตักเตือน การออกคำสั่งลงโทษที่ถูกต้อง มีความเป็นธรรม และไม่ส่งผลกระทบทั้งตัวต่อบุคคลและตัวองค์กรหรือบริษัท

Image result for การทำงาน

  • เพื่อลดอัตราการเกิดปัญหาพนักงานฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

หากผู้มีอำนาจและผู้บังคับบัญชา เข้าใจถึงบทบาทและขอบเขตต่างๆด้วยการใช้อำนาจบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้อยู่ในระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผลดีที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือ การลดอัตราการเกิดปัญหาของพนักงานหรือบุคลากรในภาคส่วนต่างๆที่จะกระทำผิดวินัย ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมขององค์กรหรือบริษัทเป็นไปในทิศทางที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

>>ใครที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์

Image result for การทำงาน

  • เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีอำนาจหรือผู้บังคับบัญชาและตัวพนักงาน

ในการทำงานของแต่ละองค์กรนั้น หากผู้บังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจหรือผู้บริหารงาน มีความเข้าใจในการใช้อำนาจดูแลพนักงานที่เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานหรือบุคลากรที่อยู่ภายใต้ความควบคุมดูแล อันจะช่วยส่งผลให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่เกิดความกดดัน ความขัดแย้ง หรือปัญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสมหรือการผิดระเบียบข้อบังคับ

ผู้ที่มีอำนาจในการบริหารงานนั้น เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ในการบริหารงานในทุกๆภาคส่วน เพื่อให้ภาพรวมขององค์กรออกมามีคุณภาพ โดยเฉพาะการเข้าใจบทบาทการตักเตือนทางวินัยและออกคำสั่งลงโทษพนักงานที่เหมาะสม ทั้งนี้หากได้รับการอบรมจากหลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์แล้ว ท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆภายในองค์กรอย่างถ่องแท้และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาเพิ่มเติม ที่น่าสนใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.