ตำแหน่งผู้มีอำนาจและผู้บังคับบัญชา ถือเป็นหัวเรือสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กรและตัวทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ภาพรวมของบริษัทออกมาเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ ฉะนั้นการที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนได้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับการทำงาน รวมไปถึงการกำหนดบทลงโทษได้อย่างเหมาะสม ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางลัดที่จะสามารถนำพาองค์กรหรือธุรกิจต่างๆไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพRelated image

>>หลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์ คืออะไร      

บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ผู้มีอำนาจในการบริหารงานก็จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเรียนรู้วิธีและข้อปฎิบัติต่างๆที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาทั้งตนเองและผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและถูกต้อง โดยผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ แบ่งเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้

Image result for ผู้บริหาร

  • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในองค์กร

ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการทำงาน เพื่อควบคุมความเรียบร้อย ทั้งตัวทรัพยาบุคคลในองค์กรหรือบริษัท ให้เกิดความรู้ ควมเข้าใจในตัวข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ อันมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบถึงความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และบทบาทในการออกคำสั่งตักเตือนและลงโทษพนักงานได้อย่างเหมาะสมตามความผิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งถึงแม้จำเป็นต้องลงโทษพนักงานด้วยข้อวินัยต่างๆ แต่ก็ยังจะสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีให้กับตัวผู้บังคับบัญชาและผู้ถูกลงโทษต่อไปได้ โดยไม่เกิดเหตุการณ์ต่อต้าน, ประท้วงหรือดื้องานตามมา

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์

Image result for ผู้บริหารฝ่ายบุคคล

  • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ต้องใช้อำนาจในการบริหารจัดการบุคลากรต่างๆภายในภาคส่วน ซึ่งจะต้องเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ รวมไปถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและวินัยต่างๆอย่างเหมาะสม การเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปปรับใช้ แก้ไข ให้องค์กรหรือภาคส่วนที่ดูแลมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดอัตราการเกิดปัญหากระทำความผิดซ้ำซ้อนหรือความไม่เชื่อฟังของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ

Related image

  • ผู้บริหารงานส่วนต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารงานวินัย, ผู้บริหารงานฝ่ายธุรการ, ผู้บริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์, ผู้บริหารฝ่ายพนักงาน ก็ล้วนแล้วแต่จำต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อรับทราบ เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจบริหารงานและตัวบุคลากรในทางที่เหมาะสม เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับพนักงานในองค์กร และเพื่อลดอัตราการเกิดปัญหาความผิดพลาดจากการกระทำผิดวินัยของพนักงาน

ไม่ว่าจะต้องบริหารงานกลุ่มคนมากน้อยแค่ไหน ผู้มีอำนาจหรือผู้บังคับบัญชา จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อจัดการ บริหารทรัพยากรบุคคลของตนให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมและส่งผลดีต่อตัวบริษัทหรือองค์กร อันจะช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของบริษัทออกมาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.