ในทุกๆองค์กรหรือหน่วยงานบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องมีกฎระเบียบและข้อบังคับที่ชัดเจน เพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรมหรือความถูกต้องและเหมาะสมของพนักงาน, เจ้าหน้าที่และบุคลากรภาคส่วนต่างๆ ซึ่งถ้าหากเกิดการฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎขององค์กรประการใดประการหนึ่ง สิ่งจำเป็นที่ตามมานั่นก็คือบทลงโทษต่างๆ และเมื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองก์รวมของบริษัท บทลงโทษที่องค์กรกำหนดขึ้นมานั้น จึงจำเป็นต้องอยู่ในข่ายที่เหมาะสม สร้างสรรค์ และไม่ทำให้เกิดความผิดใจกับบุคลากรนั้นๆ จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา

>>หลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์ คืออะไร      

หลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์ คือหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างตัวกฎระเบียบต่างๆในบริษัทหรือองค์กรให้มีความเหมาะสมโดยปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้มองเห็นถึงขอบเขตเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆในองค์กร ที่เมื่อถูกนำไปใช้ปฎิบัติจริงแล้ว จะไม่ส่งผลเสียต่อภาพรวมขององค์กร กล่าวคือ การสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์จะช่วยลดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ ที่ผู้ลงโทษจะสามารถยอมรับ เข้าใจ และปฎิบัติตาม โดยไม่เกิดการต่อต้านหรือการประท้วง การดื้องาน ตามมาImage result for The disciplinary action

หลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์ สอนอะไรบ้าง?

ทุกๆบริษัท ทุกๆองค์กร จำเป็นต้องมีกฎระเบียบต่างๆ เพื่ออำนวยความเรียบร้อย ให้การทำงานในภาคส่วนต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งเมื่อเกิดมีพนักงานหรือบุคลากรรายไหน ทำผิดกฎ การใช้เทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์นี้ ก็จะเป็นเครื่องช่วยในการย้ำเตือนให้บุคลากรคนนั้นใส่ใจกฎระเบียบได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรเทคนิคนี้จะช่วยทำให้ผู้อบรมเรียนรู้ และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในขอบเขตอำนาจของการลงโทษที่เหมาะสมได้มากขึ้น โดยแบ่งเป็นวิธีการสอนตามหัวข้อดังต่อไปนี้Related image

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์

  1. หลักเกณฑ์ในการกระทำผิดวินัย และวิธีการสืบสวน สอบสวน
  2. เป็นหัวข้อที่จะสอนผู้อบรมถึงหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ควรทราบเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยต่างๆภายในองค์กร พร้อมแนะแนวทางวิธรการสืบสวน สอบสวนที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
  3. คิด วิเคราะห์ ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
  4. ทุกๆการสืบสวนการกระทำผิดทางวินัยจะต้องมีการใช้พยานหลักฐานเข้ามาเกี่ยวข้องในการสรุปความผิดนั้นๆ ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ น้ำหนักความถูกต้องของเหตุการณ์กระทำผิดที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน และตัดสินใจได้อย่างเที่ยงตรง
  5. ความเหมาะสมในการออกคำสั่งลงโทษ
  6. หากพบว่าผู้กระทำผิดวินัยมีความผิดจริง การสั่งลงโทษภายใต้กฎระเบียบที่วางไว้ ก็จะเป็นตัวช่วยขัดเกลาให้บุคลากรที่กระทำผิดนั้นๆ ปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งการออกคำสั่งลงโทษจะต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาตามมาจากตัวผู้ที่ถูกลงโทษในอนาคต
  7. กระบวนการเลิกจ้างและจ่ายชดเชย
  8. หากผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรงถึงขั้นที่ต้องถูกเลิกจ้าง ผู้ลงโทษก็จำต้องเรียนรู้วิธีในการสั่งเลิกจ้างและจ่ายชดเชยที่เหมาะสมให้กับผู้กระทำผิดวินัยนั้นๆ

>>ใครที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์

ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยและลงโทษบุคลากรผู้กระทำผิดวินัยในองค์กร ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้มีอำนาจหรือผู้บังคับบัญชาจำเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุด เพื่อลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎระเบียบของบริษัทหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาของการต่อต้าน, ประท้วงหรือดื้องานของพนักงานในองค์กรตามมมา และเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.