หนึ่งในหัวใจหลักสำคัญของการทำงานในองค์กร ก็คือการสร้างบรรยากาศที่หน้าทำงานให้กับตัวพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานท่ามกลางความสบายใจ ไร้ความกดดัน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่างๆระหว่างตัวบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเริ่มต้นได้จากการสร้างความผูกพันระหว่างตัวพนักงานด้วยกันเองรวมไปถึงระหว่างตัวพนักงานและผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานออกมามีคุณภาพและไปยังเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Image result for ผู้บริหารฝ่ายบุคคล

>>หลักสูตรการสร้างความผูกพันในองค์กร คืออะไร                                                                                            

หลักสูตรการสร้างความผูกพันในองค์กร คือหลักสูตรที่จะช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งจากตัวพนักงานต่อตัวพนักงานด้วยกัน รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์จากหัวหน้าสู่ลูกน้อง คล้ายกับการละลายพฤติกรรมซึ่งกันและกันของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้ภาพรวมของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆออกมามีความผ่อนคลาย ไม่กดดัน อีกทั้งยังเป็นหนทางที่ดีในการลดปัญหาต่างๆที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ การลาออก, การประท้วง, การขาดงาน, การปฎิบัติผิดกฎระเบียบวินัยต่างๆของพนักงาน

Related image

หลักสูตรการสร้างความผูกพันในองค์กร สอนอะไรบ้าง

หลักสูตรการสร้างความผูกพันในองค์กร จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจในสภาพการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมช่วยเสริมสร้างให้ตัวบุคลากรในองค์กรต่างๆ ผลิตผลงานที่ทำให้เกิดความพึงพอใจจากผู้บังคับบัญชา อันนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานที่ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งจุดประสงค์หลักของการสอนฝึกอบรมหลักสูตรเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้

Image result for ผู้บริหารฝ่ายบุคคล

>>ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างความผูกพันในองค์กร

 • หลักการสำคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

 

  1. เป็นหัวใจหลักของหลักสูตรที่จะช่วยแนะแนวให้กับพนักงานที่เข้ารับการอบรม ในการเรียนรู้ และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างความผูกพันในตัวองค์กรจากการสร้างสรรค์ผลงาน ความประพฤติ และการปฎิบัติตามข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้ผลงานลุล่วงออกมาเป็นที่น่าพอใจ อันนำไปเกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

>>ใครที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างความผูกพันในองค์กร

Related image

 • เข้าใจถึงปัญหาในการทำงาน
  1. นอกจากจะเข้าใจหลักสำคัญในการสร้างภาพรวมของผลงานให้ออกมามีคุณภาพเพื่อบรรยากาศที่ดีแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีในองค์กร เพื่อให้การประพฤติปฎิบัติของพนักงานออกมาถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น

Related image

 • มองเห็นสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ควรปรับปรุง และเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากร
  1. หลักสูตรการสร้างความผูกพันในองค์กรจะช่วยทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นสภาพแวดล้อมขององค์กรในส่วนที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานในภาคส่วนต่างๆ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี เพื่อประสิทธิภาพของเนื้องานและบรรยากาศในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

Related image

 • มองเห็นถึงข้อบกพร่องของตนเองที่ต้องปรับปรุง
 1. หลักสูตรนี้จะแนะแนวทางให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มองเห็นถึงปัญหาของตนเองหลายๆประการที่อาจจะมองข้ามไป เพื่อการปรับปรุงให้เข้ากับการทำงานและบรรยากาศขององค์กร และช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยและความประพฤติเพื่อเอื้ออำนวยต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น การสร้างบรรยากาศที่ดี จากการสานสัมพันธ์ของตัวพนักงานในองค์กรหรือบริษัทนั้นๆให้ออกมาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยทำให้ภาพรวมขององค์กรออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากจะได้ผลงานที่มีคุณภาพแล้ว คุณลักษณะนิสัยและความประพฤติของพนักงานจากความผูกพันที่ดีต่อกัน ก็จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีได้อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.