อย่างที่ทราบกันดีว่า การจะทำให้องค์กรหรือธุรกิจต่างๆไปได้ด้วยดีในสมัยนี้นั้น องค์กรนั้นๆจำเป็นต้องวางรากฐานที่มั่นคงให้กับทุกภาคส่วนของธุรกิจตนเอง ไม่ว่าจะในด้านเนื้องานหรือบุคลากร ซึ่งส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทหรือองค์กรเดินหน้าไปหาเส้นชัยของความสำเร็จได้นั้น ก็มาจากบุคลากรในแต่ละส่วน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆให้ไปยังทิศทางเดียวกัน ทำให้ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพในด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ประยุกต์กับพนักงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิผลตามที่วางแผนเอาไว้

>>หลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์คืออะไร ?

เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่

Image result for คนทำงาน

หลายๆครั้งที่หัวหน้างาน, ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในองค์กร ต้องเจอกับปัญหาของลูกน้องหรือพนักงานที่ไม่เชื่อฟัง ส่งผลให้งานออกมาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ นั่นเป็นเพราะส่วนหนึ่งจากการที่หัวหน้า ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารแรงงานที่ถูกต้องและเหมาะสม เพราะไม่ใช่ว่าพนักงานหรือแรงงานทุกคนจะเหมาะสมกับวิธีการแก้ปัญหาในทุกๆแบบ ทำให้หัวหน้างานจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการบริหารงานกับลูกน้องหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยแบ่งเหตุผลในการอบรมหลักสูตรที่หัวหน้างานจำเป็นต้องเรียนรู้เป็นข้อๆดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้มองเห็นถึงมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยใหม่เกี่ยวกับการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

Related image

  1. ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ไม่ว่ากฎระเบียบต่างๆใดที่เคยวางมา ก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลง การบริหารงานในองค์กรที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการปรับเปลี่ยนนั้น จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้หัวหน้างานหรือผู้บริหาร สามารถเข้าใจมุมมองของสภาพปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เทคนิคดังกล่าวมาพัฒนา ควบคุม ดูแล สมาชิกภายในองค์กรได้อย่างเข้าใจถึงปัญหาและที่มาของปัญหาได้มากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสามารถสื่อสารกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Related image

  1. บางครั้งการสื่อสารของหัวหน้า, ผู้บริหารต่อตัวพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา อาจจะเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความกระทบกระทั่ง ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อภาพรวมในการทำงาน ทำให้หัวหน้างานหรือผู้บริหาร ควรมีเทคนิคที่ดีในการสื่อสารกับพนักงานในอาณัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น

>>ใครที่ควรอบรมหลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่

 • เพื่อให้สามารถใช้จิตวิทยาในการบริการบุคลากรได้อย่างมีคุณภาพ

Related image

  1. การบริหารงานบุคลากรในองค์กรนั้น อาจจะต้องใช้แรงจูงใจบางอย่าง ซึ่งมาจากหลักจิตวิทยา โดยหัวหน้าและผู้บริหารงานนั้น จะสามารถเข้าใจถึงสภาพจิตใจของลูกน้องได้อย่างตรงจุด และทำให้ปรับวิธีแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับลูกน้องคนนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงแนวทางแก้ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรได้ดี

Related image

 1. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากบุคลากรนั้น มีหลากหลายวิธีที่หัวหน้าหรือผู้บริหารเลือกใช้ แต่วิธีไหนที่เหมาะสมมากที่สุด และลดอัตราการเกิดความกระทบกระทั่งกันได้มากที่สุด หลักสูตรนี้ก็จะแนะแนวทางให้คุณได้เห็นภาพชัดเจนในแนวทางรวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้การทำงานในองค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้อย่างสำเร็จ หัวหน้างานหรือผู้บริหารจำเป็นต้องใช้หลักการในหลักสูตรนี้ในการบริหารบุคลากร ซึ่งจะเป็นตัวช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในส่วนต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาส่งเสริมภาพรวมของเนื้องานให้ออกมาดีมากยิ่งขึ้น โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.