องค์กรต่างๆที่ต้องการคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในแต่ละส่วน จำเป็นต้องตระหนักถึงการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาทั้งที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น สามารถมองภาพรวมของบริษัทได้อย่างทะลุปรุโร่งไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งข้อสำคัญนี้จะช่วยทำให้การทำงานต่างๆในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น

Related image

>>หลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์คืออะไร ?

บุคคลที่ควรอบรมหลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่                                     

และเพื่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในตัวองค์กร สอดคล้องกับการทำงานที่มีประสิทธิผลในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและมีอัตราการแข่งขันสูง หัวหน้าขององค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้บริหารและจัดการบุคลากร จำเป็นต้องเข้าร่วมหลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ในทุกๆด้าน โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทของบุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้

  • ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในแผนกต่างๆ

Image result for คนทำงาน

    1. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานแผนกต่างๆ ที่มีลูกน้องอยู่ในความดูแล จำเป็นต้องได้รับการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างทีมงานที่มีคุณภาพขึ้นมาให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้ เพราะจุดเริ่มต้นของคุณภาพงานที่ดีนั้น มาจากการที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานร่วมกันได้โดยไม่เกิดปัญหา และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างชัดเจน เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาธุรกิจให้มีผลลัพธ์ที่ดีอยู่เสมอ

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่

Related image

  • ตัวแทนพนักงาน หรือพนักงาน
    1. นอกจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาที่จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์แล้ว ตัวพนักงานเองก็จำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่องค์กรหรือบริษัทวางแผนเอาไว้ได้อย่างมีคุณภาพ เพราะหลักสูตรนี้จะช่วยแนะแนวทางในการรับมือ แก้ปัญหาทางด้านแรงงานสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งชี้ชัดว่าพนักงานในองค์กรควรปรับปรุงส่วนใด เพื่อให้เกิดคุณภาพในการทำงานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม

Image result for คนทำงาน

  • กลุ่มสหภาพแรงงาน
  1. กลุ่มสหภาพแรงงานถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสำคัญในการทำงานที่ต้องอาศัยแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่ เนื่องด้วยความรู้ และความเข้าใจที่อาจจะแตกต่างกันในการทำงานร่วมกัน ทำให้ต้องมีการเสริมสร้างความรู้ต่างๆที่เหมาะสมเข้าไปทดแทน และให้สามารถทำงานร่วมกันได้บรรลุเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยคลายปัญหาในข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง, สวัสดิการ ที่อาจจะค้างคาใจผู้ใช้แรงงาน อันจะทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

องค์กรต่างๆในยุค 4G จำเป็นต้องก้าวล้ำนำสมัยให้ทันคู่แข่งรายอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่นี้ จะช่วยทำให้แต่ละองค์กรเกิดความมั่นใจได้ว่า องค์กรของตนนั้นมีความพร้อมทางด้านบุคลากร รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจต่างๆในด้านการบริหารแรงงานที่จะเป็นตัวผลักดันสำคัญไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ง่ายมากขึ้น

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.