การนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมาพร้อมความมุมมองและนโยบายของบริษัทที่มั่นคง เช่นเดียวกับการทำงานของบุคลากรในองค์กรนั้น ก็จำเป็นต้องมาพร้อมประสิทธิภาพในการทำงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะกับการทำงานในหน้าที่ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หัวหน้าสายงานหรือผู้บริหารจำเป็นต้องให้ความสำคัญและใส่ใจ ในการเลือกพนักงานหรือบุคลากรในภาคส่วนต่างๆเข้ามาในองค์กร และต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารบุคลากรเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

Image result for หัวหน้างาน

>>หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ คืออะไร

หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ คือหลักสูตรที่จะทำหน้าที่แนะแนวทางให้กับหัวหน้าสายงานหรือผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ เข้าใจถึงจุดประสงค์ในการทำงานของบุคลากรในองค์กร และสามารถยกระดับบุคลากรเหล่านั้น ให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์และผลงานขององค์กรให้ออกมาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

>>ทำไมต้องอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าสายงานต้องรู้

หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ สอนอะไรบ้าง

หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ มาพร้อมการสอนขั้นพื้นฐานและลงรายละเอียดทั้งในด้านของความรู้โดยทั่วไปที่หัวหน้าต้องรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรของตน รวมไปถึงการมองไปยังรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนา การยกระดับให้บุคลากรนั้นๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้ออกมาตรงตามเป้าหมายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย โดยหลักสูตรเทคนิคบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องร้ แบ่งเป็นประเภทหัวข้อของการสอนต่างๆได้ดังต่อไปนี้

Related image

  • หลักการบริหารบุคคลด้วยแนวคิดสมัยใหม่
    1. ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารบุคคลในองค์กรก็จำต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา เพื่อให้เข้ากับสภาพการทำงานจริงที่เกิดขึ้น หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงหลักการบริหารบุคคลที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวบุคลากร และแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน และเพื่อให้ทิศทางของการทำงานออกมาเป็นไปตามที่วางไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

>>ใครที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าสายงานต้องรู้

Related image

  • หลักการสรรหาแลคัดเลือกทีมงาน
    1. หัวหน้างานยุคใหม่ จำเป็นต้องมีลูกน้องหรือพนักงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมตามคุณสมบัติของตำแหน่งต่างๆภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพจากการทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งหลักสูตรนี้จะแนะแนวทางให้กับผู้เข้ารับการอบรม ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการวางแผนเลือกพนักงาน, วิธีการหาพนักงานที่มีคุณภาพ รวมไปถึงขั้นตอนการเลือกเพื่อให้ได้พนักงานคุณภาพตรงตามคุณสมบัติที่วางไว้มากที่สุด

Image result for การทำงาน

  • หลักการพัฒนาและยกระดับของคุณภาพทีมงาน
  1. เมื่อได้ทีมงานหรือลูกน้องร่วมภาคส่วนที่ดีแล้ว หัวหน้าสายงานหรือผู้บริหารก็ไม่ควรหยุดนิ่งในการผลักดันให้บุคลากรเหล่านั้นมีคุณภาพในการทำงานที่ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรเทคนิคการบริหารบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ จะชี้แนวทางให้คุณได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของบุคลากรในส่วนต่างๆ เพื่อหาช่องว่างในศักยภาพของบุคลากรนั้น และเติมส่วนที่ขาดหายไปได้อย่างเห็นผล อันจะทำให้หัวหน้างานได้บุคลการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

การบริหารบุคคลเป็นหัวใจหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หากแต่ต้องมาจากประสบการณ์และความสามารถของหัวหน้างานในการผลักดันส่วนต่างๆ ซึ่งหัวหน้างานสามารถพัฒนาตนเองได้จากการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้เพื่อการเป็นหัวหน้างานที่ดี และมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการบริหารบุคลากร

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.