Image result for การสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากร

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพในการทำงานตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นั้น ส่วนสำคัญมาจากการเลือกพนักงานหรือบุคลากรที่เข้ามาทำงานที่จะต้องมีความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่รับพนักงานเข้ามายังองค์กร ก็จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจมากขึ้นว่า คุณจะสามารถใช้เทคนิคดังกล่าวในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานได้อย่างแท้จริง

>>หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ คืออะไร?

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ คือหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดกระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ วางแผน ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานเข้าร่วมองค์กรได้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้มากขึ้น ทั้งนี้จะช่วยทำให้ผู้คัดเลือกได้พนักงานหรือบุคลากรที่มีคุณภาพจริงๆเข้ามาทำงาน และไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ อาทิเช่น ได้พนักงานขาดคุณภาพและความรับผิดชอบเข้ามา ทำให้ต้องคัดเลือกพนักงานรายใหม่เข้ามาแทน

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ สอนอะไรบ้าง

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้คัดเลือกในการใช้เทคนิคต่างๆเพื่อคัดเลือกพนักงานให้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยสามารถแยกเป็นประเภทของการสอนในหลักสูตรได้ดังต่อไปนี้

Related image

>>ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  • หลักสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน รวมถึงการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

 

    1. หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้คัดเลือกพนักงานได้ใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานในแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการและเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ยังชี้แนะแนวทางในการสัมภาษณ์ด้วยการเลือกคำถามที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้สัมภาษณ์และตัวผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการจากตัวพนักงานที่รับการสัมภาษณ์อย่างแท้จริง และทำให้สามารถพิจารณารับเข้าทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

>>ใครที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

Related image

  • หลักสำคัญในการคิด วิเคราะห์และสรุปผลหลังการสัมภาษณ์
    1. เมื่อสัมภาษณ์บุคลากรที่จะเข้าร่วมองค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสำคัญหลังจากนั้นก็คือ การคิด วิเคราะห์ ความเหมาะสมของผู้ถูกคัดเลือก ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีแนวคิดให้คุณได้นำไปปรับใช้ในการเลือกพนักงานที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด พร้อมทั้งแนะวิธีในการสรุปผลสัมภาษณ์ให้เห็นถึงความแตกต่างและความสามารถของผู้เข้าสัมภาษณ์แต่ละคนแบบชัดเจน

Related image

  • หลักสำคัญในหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  1. หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้สัมภาษณ์หลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในด้านลบระหว่างการสัมภาษณ์ได้ ทำให้สามารถแก้ไขสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยผู้คัดเลือกจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างตรงจุด ไม่ทำให้เสียเวลาสัมภาษณ์ไปโดยเปล่าประโยชน์

เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ดี นำมาซึ่งการได้พนักงานหรือบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาในการขั้นตอนการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานแล้ว ก็ยังทำให้องค์กรได้พนักงานที่มีใจรักองค์กรอย่างแท้จริง พร้อมพัฒนาตนเองเพื่อองค์กรและร่วมกันพาองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.