เนื่องด้วยการแข่งขันที่มีมากขึ้นของแต่ละองค์กรในปัจจุบัน การที่องค์กรนั้น มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาร่วมทำงาน ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรหรือบริษัทยืนหยัดอยู่ในตลาดธุรกิจได้ ซึ่งการจะได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสมในการคัดเลือก สรรหาและสัมภาษณ์เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทหรือองค์กร และพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จในแบบที่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ มากที่สุด

Construction engineer consulting female architect, construction foreman and construction workers about blueprints.

>>หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ คืออะไร?

เหตุผลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ      

เหตุผลสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการคัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์บุคลากรเข้ามาร่วมองค์กรที่จะช่วยยกระดับคุณค่าและความเป็นมืออาชีพขององค์กรนั้นๆขึ้นไปทัดเทียมสากล โดยสามารถแยกเหตุผลหลักๆเป็นข้อต่างๆได้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ผู้คัดเลือกตระหนักถึงความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าร่วมทำงาน
  1. หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงหัวใจหลักสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการชี้แนะถึงประโยชน์ต่างๆ อันจะส่งผลต่อตัวองค์กรในทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการได้พนักงานที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงาน หรือการได้พนักงานที่มีใจรักองค์กรอย่างแท้จริง พร้อมจะพัฒนาต่อยอดศักยภาพเพื่อให้องค์กรเกิดความก้าวหน้าและความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

>>ใครที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร จป. วิชาชีพ

 • เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการคัดเลือกและสัมภาษณ์
  1. ผู้คัดเลือกบางราย อาจจะยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้การคัดเลือกและสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งเป็นไปอย่างไม่เห็นผล หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ใหม่ๆ ความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับคัดเลือกและสัมภาษณ์ รวมไปถึงยังช่วยแนะแนวทางเพื่อเพิ่มทักษะในการสัมภาษณ์ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 • เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับต้นทุนในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง
  1. ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมาร่วมงานในองค์กรนั้น มาพร้อมต้นทุนที่แตกต่างกันไป เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนที่ลงแรงจ้างพนักงานเข้ามาร่วมงาน หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมั่นใจได้ว่า การสัมภาษณ์แต่ละครั้งจะได้ผลอย่างที่ต้องการ โดยไม่เสียต้นทุนไปโดยเปล่าประโยชน์ และจะช่วยให้มีโอกาสคัดเลือกได้พนักงานที่ตรงตามคุณสมบัติต่างๆที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

 • เพื่อให้องค์กรได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงาน 
 1. ข้อสำคัญของหลักสูตรนี้ก็คือ การใช้เทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้และศึกษามา มาผนวกประยุกต์เข้ากับการสัมภาษณ์จริง ซึ่งจะทำให้ผู้สัมภาษณ์มองเห็นศักยภาพในตัวผู้ถูกสัมภาษณ์จากคำถามต่างๆที่เลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คำตอบและข้อมูลตามที่ต้องการ อันจะนำไปสู่ตัวเลือกที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นพนักงานหรือบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงขององค์กร

หากผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าร่วมหลักสูตร เทคนิคสรรหาและสัมภาษณ์บุคลการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว รับประกันได้ว่า จะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาทางด้านบุคลากรที่เข้ามาร่วมงานอย่างแน่นอน ซึ่งจะส่งผลให้เป้าหมายและแผนการต่างๆที่วางเอาไว้ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความมั่นคงทางธุรกิจและความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงความเป็นมืออาชีพ ที่ส่งผลดีระยะยาวต่อตัวองค์กรอย่างแน่นอน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.