จป. ระดับเทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค คือผู้ที่คอยทำหน้าที่ตรวจสอบ เสนอแนะต่อนายจ้างในการปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้งยังคอยทำหน้าที่ชี้วัดและบ่งบอกระดับความอันตรายในช่วงระหว่างขั้นตอนการทำงานเพื่อนำเสนอกบนายจ้าง นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มบุคคลผู้นำหน้าที่คอยสอดส่อง ตรวจสอบหาสาเหตุจากผู้ประสบเหตุอันตราย การเจ็บป่วย เหตุฉุกเฉินเดือดร้อนต่างๆ ที่มีผลพวงมาจากการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยจะนำรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อหามาตรการในการแก้ไขป้องกันอย่างทันท่วงที

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค คืออะไร?

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค คือหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจพื้นฐานต่างๆในการจัดการตามหลักความปลอดภัย เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการหรือโรงงานเพื่อลดอัตราการเสี่ยงการเกิดความเจ็บป่วย อุบัติเหตุต่างๆ หรืออันตรายไม่คาดคิด อันสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค สอนอะไรบ้าง

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการและโรงงาน ตำแหน่งจป. ระดับเทคนิคนั้น จะเป็นผู้คอยสอดส่องความเรียบร้อยโดยรวมต่างๆเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มาพร้อมหน้าที่สำคัญ โดยสามารถแบ่งประเภทของหลักสูตรการสอนเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้

>>ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิค

 • หลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
  1. หัวข้อนี้มาพร้อมหลักสูตรในการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจต่อตัวผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับแนวคิดเพื่อจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการหรือโรงงาน รวมไปถึงการตระหนักรู้ถึงหน้าที่สำคัญในส่วนต่างๆเพื่อตรวจตราความเรียบร้อยเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างปกติ

 • เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับข้องกฎหมายความปลอดภัย
  1. เพื่อให้การทำงานต่างๆเกิดความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรม จป. ระดับเทคนิค จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เห็นสาระสำคัญที่แท้จริงของกฎหมายควบคุมความปลอดภัย อันนำไปสู่การทำงานในส่วนต่างๆที่จะลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดอันตรายขึ้นได้

>>ใครที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

 • หลักวิเคราะห์งานเพื่อการบ่งชี้อันตราย
  1. ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถคิด วิเคราะห์งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการวางมาตรการป้องกันอันตรายล่วงหน้าจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
E003365
 • หลักการปฎิบัติในการป้องกันภัยและควบคุมอันตราย
 1. หลังจากได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายความปลอดภัย และคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้เรียนรู้ภาคปฎิบัติเกี่ยวกับการฝึกป้องกันและควบคุมอันตราย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมไปถึงการจัดทำขั้นตอนการปฎิบัติงานอย่างละเอียดและการสอบสวนเหตุอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมทำรายงานเพื่อเสนอผู้ว่าจ้าง อันจะนำมาซึ่งมาตรการในการแก้ไขและป้องกันต่อไป

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค ถือเป็นหลักสูตรสำคัญที่นายจ้างต้องส่งลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย มาเรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และจัดการทางด้านของความปลอดภัย เพื่อให้การทำงานในสถานประกอบการและโรงงานต่างๆนั้น มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจน และเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายต่างๆ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.