ในสถานประกอบการประเภทโรงงานต่างๆนั้น ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง ควรยึดเป็นหัวใจหลักในการทำงาน เพราะอุบัติเหตุและอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะสิ่งของหรือชีวิต ฉะนั้นตำแหน่งจป.ระดับเทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค จึงถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการช่วยตรวจตราและสอดส่องความปลอดภัย เพื่อรายงานเสนอกับนายจ้างได้ทันเวลา หากเกิดเหตุอันตรายขึ้น

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค คืออะไร?

เหตุผลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิค

Related image

เนื่องด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ตามมาตราที่ 13 ระบุว่า นายจ้างจำเป็นต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง หากนายจ้างไม่ปฎิบัติตามาตราดังกล่าว ก็จะมีผลถูกระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท ฉะนั้นนี่จึงเป็นข้อสำคัญที่สถานประกอบการต่างๆจำเป็นต้องมีจป. ระดับเทคนิค เพื่อทำหน้าที่สอดส่อง ตรวจตรา ความปลอดภัย และจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมเพื่อให้สามารถปฎิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยแบ่งเหตุผลหลักๆที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการจัดการความปลอดภัย
    1. ถือเป็นรากฐานของการทำงานในการดูแลความปลอดภัยให้กับส่วนต่างๆของสถานประกอบการ กับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย โดยหลักสูตรนี้จะชี้แนะแนวทางในการทำงานให้กับผู้เข้าอบรมอย่างเป็นขั้นตอน ให้เกิดภาพการทำงานเสมือนจริง และสามารถนำไปปฎิบัติต่อยอดในสถานประกอบการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจในข้อกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    1. ตามข้อกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจน ความปลอดภัยนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานในสถานประกอบการ หากมีการฝ่าฝืนก็จะถูกระวางโทษ ปรับหรือจำคุก ฉะนั้นหลักสูตรนี้ จะสามารถทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญในการทำงานภายใต้กฎหมายความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน โดยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่างๆน้อยลง

>>ใครที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบและชี้วัดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการได้
  1. เมื่อเข้าใจถึงข้อกฎหมายแล้ว ก็มาถึงภาคปฎิบัติในการที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการตรวจสอบ และการคิด วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ พร้อมกับประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆในการแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุอันตรายทั้งที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

จป.ระดับเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความรอบคอบในการตรวจตราความปลอดภัยต่างๆในสถานประกอบการ ทั้งเพื่อตามกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจน รวมไปถึงเพื่อความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน สถานประกอบการ โรงงานต่างๆ ซึ่งจะสามารถช่วยลดอัตราการเกิดอันตรายร้ายแรงต่างๆได้ รวมไปถึงลดอัตราความเสี่ยงของการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือชีวิต ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นายจ้างสถานประกอบการต่างๆควรต้องส่งลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ จป.ระดับเทคนิค มาร่วมเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.