จป. ระดับเทคนิค คือบุคคลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมให้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยมาแล้ว จึงถือเป็นตำแหน่งที่ควรผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆมาก่อน ก่อนที่จะได้เข้ารับการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นข้อสำคัญในการทำงานตำแหน่งนี้ เนื่องด้วยเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ ความเข้าใจ และความรอมคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงเพื่อให้จป. ระดับเทคนิค มีศักยภาพในการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่บกพร่องในหน้าที่ เพราะถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะคอยสอดส่องอันตรายและความปลอดภัยต่างๆให้กับสถานประกอบการนั้นๆ

Factory. Shallow DOF. Developed from RAW; retouched with special care and attention; Small amount of grain added for best final impression. 16 bit Adobe RGB color profile.

>>หลักสูตร จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง คืออะไร

 

บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิค                                                                          

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคนั้น นอกจากจะมีวุฒิภาวะเพียงพอในการทำงานที่ต้องอยู่ท่ามกลางความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยโดยรวมแล้ว ยังต้องมาพร้อมคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากนายจ้าง
 2. ต้องเป็นลูกจ้างที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจป. หัวหน้างานมาแล้ว
 3. ต้องเป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอในการเข้าฝึกอบรมเป็นเวลาอย่างน้อย 18 ชั่วโมง และต้องอบรมให้ครบทั้งหลักสูตรทั้ง 4 หมวดวิชา อันประกอบไปด้วย
  1. หมวดวิชาการจัดการความปลอดภัยในที่ทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดการความปลอดภัยในที่ทำงานหรือสถานประกอบการต่างๆ รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
  2. หมวดวิชา กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ข้อกฎหมายต่างๆ อันนำไปสู่การเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายในการทำงานจริง
  3. หมวดวิชา การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน
  4. หมวดวิชา การฝึกปฎิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงมือปฎิบัติ ตรวจสอบความปลอดภัยตามกฎหมาย รวมไปถึงขั้นตอนการสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ
 4. ต้องเป็นบุคคลที่สามารถผ่านการทดสอบต่างๆตามเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ในหลักสูตร

>>ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

ตำแหน่งจป. ระดับเทคนิค เป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับการแต่งตั้งและฝึกฝนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมในการมารับหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการ, บริษัทห้างร้านหรือโรงงานต่างๆ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตราย ซึ่งอาจจะเกิดจากความประมาท เลินเล่อ หรือการไม่ระวังในขั้นตอนของการทำงาน โดย จป. ระดับเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว จะมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมิน วิเคราะห์  แก้ไขและรายงานเหตุอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับนายจ้าง เพื่อมาตรการในการป้องกันต่อไป อันถือเป็นหัวใจหลักในการทำงานบนพื้นฐานของความปลอดภัยที่นายจ้างต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.