เนื่องด้วยความปลอดภัยนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อให้การทำงานในภาคส่วนต่างๆของสถานประกอบการเป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและอันตราย อันจะนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต ทำให้แต่ละสถานประกอบการที่มีแนวโน้มเกิดอันตรายได้สูง จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ ตามที่ข้อกฎหมายระบุเอาไว้ ฉะนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้จึงถือเป็นตัวแปรสำคัญในการต่อยอดความรู้ ความเข้าใจและทักษะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้สถานประกอบการของตน มีสุขลักษณะและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองImage result for หัวหน้าความปลอดภัย

>>หลักสูตร จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง คืออะไร

 

เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง                                                           

เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง  สามารถแบ่งออกเป็นความสำคัญในแต่ละข้อได้ดังต่อไปนี้

Related image

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานบนพื้นฐานของความปลอดภัย
  1. สถานประกอบการที่มีอัตราเสี่ยงในการเกิดอันตรายสูง อาจจะต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตหากไม่ได้เรียนรู้หลักความปลอดภัยพื้นฐานที่ควรทราบ ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญต่างๆเกี่ยวกับการทำงานบนพื้นฐานของความปลอดภัย ทำให้เกิดการปลูกฝังว่า ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับ 1 หรือ Safety First

Related image

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง
  1. เนื่องด้วยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูงนั้น ถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากในการดูแลความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ หากผู้ปฎิบัติงานไม่ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่พึงปฎิบัติ ก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน และส่งผลให้เกิดอันตรายต่างๆตามมาได้ง่าย ฉะนั้นหลักสูตรนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ต่างๆของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูงมากขึ้น เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

>>ใครที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วิธีแก้ไขและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  1. ในการทำงานจริง หากเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในสถานประกอบการ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาและป้องกันได้อย่างถูกจุด หลักสูตรนี้จะแนะแนวทางให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Image result for หัวหน้าความปลอดภัย

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์และจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม
 1. สาระสำคัญของหลักสูตรนี้ก็คือ การเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดูแล จัดการด้านความปลอดภัย ซึ่งต้องนำไปประยุกต์ใช้เข้ากับการปฎิบัติงานจริง ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้นอกจากจะได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ต่างๆแล้ว ก็จะสามารถนำเอาหลักสำคัญต่างๆที่เรียนรู้ได้มานั้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในสถานประกอบการของตน และเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการนั้นๆให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบที่มีอัตราความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและอันตรายสูงนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการปฎิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง ควรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อประยุกต์ความรู้ดังกล่าวเข้ากับการทำงานจริง อันจะส่งผลให้สถานประกอบการนั้นๆ มีมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยที่ดีและเพื่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานและบุคลากรต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.