จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง คือบุคคลที่มีหน้าที่สำคัญในการดูแล ตรวจตรา และสอดส่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ, ธุรกิจห้างร้าน, โรงงานต่างๆ ซึ่งมาพร้อมความรับผิดชอบที่มากกว่า จป. ระดับเทคนิคทั่วไป เพราะนอกจากจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบหรือเสนอแนะนายจ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆในสถานประกอบการตามกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้ว ก็ยังต้องคอยวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย, จัดทำแผนงานโครงการ, ประเมินการปฎิบัติงานของสถานประกอบให้เป็นไปตามแผน, คอยให้ความรู้และคำแนะนำกับลูกจ้าง พร้อมทั้งรวบรวมสถิติ ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางด้านความปลอดภัย

>>หลักสูตร จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง คืออะไร

หลักสูตร จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง คือหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะความสามารถในการดูแลจัดการและประเมินความปลอดภัย ให้ผู้เข้ารับการอบรม ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานในสถานประกอบการท่ามกลางความปลอดภัยตามกฎหมายพระราชบัญญัติ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้กับการปฎิบัติหน้าที่จริงได้อย่างสมบูรณ์

หลักสูตร จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง สอนอะไรบ้าง

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติมีข้อบังคับว่า สถานประกอบการ ที่เข้าข่าย กิจการการผลิต, กิจการก่อสร้าง, กิจการขนส่งและกิจการสถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลงหรือก๊าซ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จำเป็นที่จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อดูแล จัดการ ควบคุม และรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานประกอบการโดยเฉพาะอย่างน้อย 1 คน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการดูแลงานด้านอุตสาหกรรม, โรงงาน, สถานประกอบการต่างๆให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรนี้แบ่งเป็นประเภทการสอนเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยดังกล่าว ดังต่อไปนี้

>>ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

 • หลักกฎหมายและการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

 

  1. เป็นการสอนเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของข้อกฎหมายความปลอดภัยต่างๆ ที่จะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการทำงานท่ามกลางความปลอดภัยมากขึ้น
 • หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

  1. เป็นการสอนเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมไปถึงการเรียนรู้อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆระหว่างการทำงาน พร้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 • หลักเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย

 

  1. เป็นการสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวิศวกรรมและความปลอดภัยในสถานประกอบการแขนงต่างๆ พร้อมชี้แนะแนวทางในการบำรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
 • หลักการดูแลสุขอนามัยของลูกจ้าง

 

  1. เป็นการสอนเพื่อให้เรียนรู้ วางแผน วิเคราะห์ พร้อมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับลูกจ้างหรือพนักงานในสถานประกอบการ
 • หลักการปรับปรุงสถานประกอบการ

 

  1. เป็นการสอนเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญในการดูแล ปรับปรุงสถานที่ทำงาน, สถานประกอบการ เพื่อให้เกิดคุณภาพทั้งทางด้านกระบวนการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ดี

>>ใครที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

 • หลักการจัดการอาชีวอนามัย

 1. เป็นการสอนเพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน พร้อมแนะแนวทางคิดวิเคราะห์ การสอบสวน อุบัติเหตุต่างๆ และชี้แนะแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง คือตำแหน่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในสถานประกอบการที่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นลำดับต้นๆ เพราะจป. ระดับเทคนิคขั้นสูง จะสามารถสอดส่อง ตรวจตรา ดูแล และแก้ไขป้องกันเหตุอันตรายที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน จึงถือเป็นหลักสูตรสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.