สิ่งสำคัญของการบริหารงานในทุกๆองค์กรของผู้มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง, ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานก็คือ การบริหารงานในทุกๆภาคส่วนบนพื้นฐานของข้อกฎหมายอย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรมีความราบรื่น เรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาหรือผลกระทบตามมา ซึ่งการละเมิดข้อกฎหมายถือเป็นโทษหนักที่อาจจะส่งผลเสียต่อตัวผู้ว่าจ้างได้ หากบริหารงานโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจากข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉะนั้นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคคลหลายๆระดับจากแต่ละองค์กร ที่มีอำนาจในการบริหารและดูแลความเรียบร้อยของทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร

>>หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน คืออะไร?

บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน          

บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน แบ่งเป็นข้อๆตามตำแหน่งต่างๆได้ ดังต่อไปนี้

  • นายจ้าง
    1. นายจ้างถือเป็นตำแหน่งสำคัญในการดูแลและบริหารแรงงานหรือพนักงานจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างๆอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลพนักงานตามกฎระเบียบต่างๆของบริษัทหรือองค์กร รวมไปถึงการบริหารงานให้เป็นตามความเรียบร้อย ด้วยการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พนักงานพึงได้รับ รวมไปถึงการกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายหากพนักงานละเมิดหรือทำผิด
Construction engineer consulting female architect, construction foreman and construction workers about blueprints.
  • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
    1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีความสำคัญในระดับเดียวกับนายจ้าง ก็คือจำเป็นต้องบริหารงานในภาคส่วนต่างๆด้วยจำนวนพนักงานหรือแรงงานที่อาจจะต้องใช้กฎหมายมาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของพนักงานนั้นๆ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่มีคุณภาพ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานต่างๆ รวมไปถึงการเลิกจ้างหากพนักงานภายใต้ความดูแลพ้นสภาพในการเป็นพนักงาน ไม่ว่าจะในกรณีใด

>>ทำไมถึงต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คือเจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานใหม่ๆ เพราะจะเป็นด่านสำคัญของการรับพนักงานเข้ามาสู่องค์กร ทำให้ตำแหน่งนี้จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการตักเตือน บอกต่อ หรือเสริมสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ในองค์กรที่อาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ชัดเจน

บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและเลิกจ้างนั้น ควรเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะในการดูแลบริหารงานภายในองค์กร นอกจากจะเป็นนายจ้าง, หัวหน้างานแล้ว อาจจะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างมาอีกทีเพื่อให้ดูแลงานในส่วนต่างๆ ซึ่งการเข้าร่วมอบมรมในหลักสูตรนี้จะทำให้การบริหารงานในอนาคตเป็นไปได้อย่างราบรื่น เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันเกี่ยวกับตัวกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้างน้อยลง และทำให้การทำงานในทุกภาคส่วนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.