ในยุคปัจจุบันนี้ การดำเนินงานธุรกิจในองค์กร ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆนั้นดำเนินงานไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมท่ามกลางการแข่งขันของแต่ละองค์กรที่สูงมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้องค์กรนั้นๆ เข้าสู่ระดับสากลอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ยังถือเป็นสิ่งจำเป็นในการนำมาบริหารทรัพยากรแรงงานและบุคคลภายในองค์กร เพื่อให้การทำงานในภาคส่วนต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่น จากการศึกษาและทำความเข้าใจในข้อกฎหมายอย่างชัดเจน ซึ่งจะสามารถลดอัตราการเกิดความเสียหายและผลกระทบต่างๆที่ตามมาได้

>>หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน คืออะไร?

เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวข้อบทกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างๆ อันจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้อง ใช้หลักดังกล่าวมาบริหารงานทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน และจะช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานของพนักงานในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกัน โดยสามารถแบ่งเหตุผลสำคัญที่ควรต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  1. ในบางองค์กรนั้น ยังขาดความรู้และความใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรแรงงานหรือบุคคลที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่างๆตามมา หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ที่มีอำนาจในองค์กร, ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน เข้าใจถึงข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างๆ ที่ครอบคลุมในทุกๆส่วนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรแรงงาน เพื่อให้เกิดความข้าใจตรงกัน และบริหารงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเอาความรู้ไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบ
  1. การศึกษาข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานถือเป็นสิ่งจำเป็น เช่นเดียวกับการนำเอาความรู้ต่างๆที่ได้จากเรียนรู้ข้อกฎหมายไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักสำคัญที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำเอาหลักต่างๆที่ได้เรียนรู้มาไปใช้บริหารทรัพยากรแรงงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้เกิดทัศคนติและแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการบริหารแรงงานในโลกยุคปัจจุบัน
  1. เนื่องด้วยการแข่งขันที่สูงมากในแต่ละองค์กรท่ามกลางสภาพปัจจุบัน ทำให้แต่ละองค์กรจำเป็นต้องสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้บริหารทรัพยากรแรงงานและบุคคลให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวพนักงานหรือแรงงานในองค์กร รวมไปถึงความก้าวหน้าของธุรกิจต่างๆด้วยเช่นกัน

>>ใครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน

 • เพื่อให้นายจ้างรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 1. หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้นายจ้างที่เข้ารับการอบรม ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถดูแลและควบคุมทรัพยากรแรงงานหรือบุคคลได้อย่างทั่วถึง ถูกต้องและเหมาะสม

ขึ้นชื่อว่าเป็นกฎหมาย หากองค์กรนั้นๆ ขาดความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริง ก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบตามมาได้ หากนำกฎหมายไปใช้บริหารในทางที่ผิดๆ ฉะนั้นการเรียนรู้ ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในทางที่เหมาะสมด้วยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ ก็จะช่วยทำให้นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาต่างๆสามารถบริหารงานทรัพยากรแรงงานหรือบุคคลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวพนักงานและองค์กร

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.