กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ถือเป็นกฎหมายเอกชน ที่บริษัท, ห้างร้าน, องค์กรหรือสถานประกอบการต่างๆจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการจัดการแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะถ้าเกิดการฝ่าฝืน ก็จะมีบทลงโทษตามมา และอาจจะเกิดการสร้างภาพลักษณ์ในด้านลบให้กับตัวองค์กรนั้นๆได้ ฉะนั้นการใส่ใจในข้อกฎหมายแรงงาน รวมไปถึงการเลิกจ้างพนักงานและแรงงานต่างๆ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนขององค์กรต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

 

>>หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน คืออะไร?

หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน คือหลักสูตรที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคคลในภาคส่วนต่างๆขององค์กรที่มีอำนาจในการจัดการบริหารแรงงานหรือพนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคลากรภายในองค์กร

หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน สอนอะไรบ้าง

หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน มาพร้อมข้อสำคัญในการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับการบริหารการจัดการแรงงานต่างภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งหลักสูตรและสาระสำคัญในการสอนเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้

>>ทำไมถึงต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน

 • หลักกฎหมายแรงงานที่สำคัญ
  1. ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานสำคัญ เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารแรงงานภายในองค์กร

 • หลักปฎิบัติต่างๆที่เหมาะสมเกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้างภายในองค์กร
  1. เนื่องด้วยการทำงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนั้น มีพื้นฐานของกฎระเบียบที่แตกต่างกัน หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักปฎิบัติที่เหมาะสมและถูกต้องต่างๆของนายจ้างและลูกจ้าง อาทิเช่น สิทธิที่แตกต่างกันของนายจ้างและลูกจ้าง, สิทธิ์ในการลา, เวลาเข้างานและเลิกงาน, ค่าจ้างในเวลาและ O.T. รวมไปถึงขอบเขตและข้อบังคับต่างๆที่นายจ้างเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะสามารถทำให้เข้าใจได้ชัดเจนว่า สิ่งไหนทำได้ ไม่ได้ และผิดข้อกฎหมายหรือไม่

 • เทคนิคต่างๆในขั้นตอนบอกเลิกจ้าง
  1. นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและข้อปฎิบัติต่างๆแล้ว หลักสูตรนี้จะช่วยสอนเทคนิคสำคัญให้กับผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกจ้างพนักงานในกรณีต่างๆ ที่สอดคล้องกับตัวกฎหมาย รวมไปถึงการทำความเข้าใจในสาระสำคัญต่างๆหลังจากการเลิกจ้าง โดยเฉพาะในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชย

>>ใครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน

 • หลักสำคัญอื่นๆที่ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรแรงงานหรือพนักงานภายในองค์กร
 1. หลักสูตรนี้ยังช่วยเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้บริหารงานทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสมและยุติธรรม ซึ่งจะช่วยทำให้บรรยากาศในการทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ ในหน้าที่การงานหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่แรงงานหรือพนักงานพึงได้รับจากการทำงาน

หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจ สามารถบริหารงานทรัพยากรแรงงานหรือพนักงานในองค์กรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของกฎหมายที่ระบุเอาไว้ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวหัวหน้างาน, ผู้บริหาร เพราะนอกจากจะบริหารงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ยังลดอัตราการเกิดความเสียหายและผลกระทบจากความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ว่าจ้างและพนักงานอีกด้วย

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.