เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพนั้น ต้องมาพร้อมภาระและความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องได้ผู้ที่มีศักยภาพในการทำงานที่มีความเข้าใจ และความรู้อย่างทั่วถึงในการปฎิบัติงานเพื่อให้ทุกภาคส่วนเป็นไปด้วยความราบรื่นและเรียบร้อย เพราะถ้าหากขาดความรู้ควาสามารถในส่วนใดส่วนหนึ่งไป ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสีย ผลกระทบ รวมไปถึงอันตรายที่อาจจะทำให้สูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตก็เป็นได้

>>หลักสูตร จป. วิชาชีพ คืออะไร?

เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ

เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ มาพร้อมกับความสำคัญหลายประการที่ผู้เป็นนายจ้าง ควรใส่ใจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำงานแต่ละภาคส่วนของสถานประกอบการ โดยสามารถแบ่งเป็นเหตุผลหลักๆได้ตามข้อดังต่อไปนี้

E003365
  • เพื่อให้เกิดมาตรฐาน การเตรียมพร้อมในการรับมือกับอุบัติเหตุต่างๆ
    1. ในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง อาทิเช่น กิจการก่อสร้าง, กิจการบริการน้ำมัน, กิจการที่มีอุปกรณ์หรือวัตถุไวไฟ หรืออันตรายจากสารเคมีต่างๆ หรือกิจการที่ใช้เครื่องจักรต่างๆนั้น จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ เพื่อคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อย และวางมาตรการรับมือกับอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นการวางแผนขั้นต้นให้กับผลพวงต่างๆที่ผู้ประกอบการไม่อาจสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทำให้นายจ้างจำเป็นต้องส่งลูกจ้างที่มีความรับผิดชอบในส่วนนี้เข้ามาฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถให้พร้อมในการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

>>ใครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ

  • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยมากขึ้น
    1. หลายๆองค์กร หลายสถานประกอบการ อาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการทำงานบนมาตรฐานความปลอดภัย การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับการดำเนินงานต่างๆบนพื้นฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย อันก่อให้เกิดภาระทางด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น และอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรหรือสถานประกอบการออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

  • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้
  1. การเข้ารับการอบรม จป. วิชาชีพนั้น ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นจากข้อกฎหมายที่มีการกำหนดไว้ เพราะถ้าหากบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ หรือโรงงาน ใช้บุคลากรที่ไม่เหมาะสมมาดูแลบริหารงานด้านความปลอดภัย หรือละเลยในการจัดหาตำแหน่งนี้ให้กับองค์กร สถานประกอบการของตน ก็จะมีโทษตามกฎหมายตามมา ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นายจ้าง หรือผู้ประกอบการควรใส่ใจ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับการทำงานในทุกๆขั้นตอน และเพื่อให้เกิดความราบรื่นและผลกระทบที่น้อยที่สุด

และนี่คือเหตุผลหลักที่ผู้ประกอบการควรส่งลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายหรือมีคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรม จป. วิชาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะความสามารถที่นำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริง อันจะทำให้เกิดผลดีต่อตัวธุรกิจ หรือองค์กร ในการตระหนักรู้เพื่อรับมืออุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.