เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความรู้ในการทำงานด้าน จป. วิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพที่ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจประกอบการต่างๆ จำเป็นต้องส่งผู้มีคุณสมบัติในองค์กรของตน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1 อัตรา ตามข้อกฎหมาย เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงานที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงของจป. วิชาชีพในแต่ละองค์กร

>>หลักสูตร จป. วิชาชีพ คืออะไร?

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ

ผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพได้นั้น จะต้องมาพร้อมคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในด้านการทำงานที่ต้องเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบ เพราะด้วยหน้าที่และตำแหน่งแล้ว ถือว่าต้องมีศักยภาพในการทำงานในระดับสูง เนื่องจากต้องคอยตรวจตรา สอดส่องความเรียบร้อยของสถานประกอบการ อันมีพื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการทำงาน หากองค์กรหรือสถานประกอบการใด บกพร่องซึ่งความปลอดภัย ก็อาจจะนำไปสู่ความเสียหายและผลกระทบอันทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สิน, เงินทองและชีวิตได้ ทั้งนี้จึงจำเป็นที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ได้แก่

>>ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ

  1. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  2. ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  3. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้รับการแต่งตั้งหรือยืนยันจากนายจ้างในการมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลปฎิบัติหน้าที่ทางด้านความปลอดภัย
  4. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องส่งเอกสารก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 40-45 วัน
  5. ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องมีเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 7 วัน โดยแบ่งเป็นวันที่ทดสอบภาคปฎิบัติ 1 วัน และทดสอบภาคทฤษฎี 1 วัน

การเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ จะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพในการทำงานของบุคคลนั้นๆ เพื่อให้ได้รับเกิดศักยภาพในการทำงานที่ครบถ้วนในทุกๆด้าน หากต้องทำงานทางด้านความปลอดภัย หลักสูตรนี้ก็จะช่วยการันตีคุณภาพการทำงานของผู้เข้าอบรมว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมในสายงานนั้นๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นที่นายจ้างควรส่งลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายมาเข้ารับการอบรม และยังเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้อีกด้วย หากฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎดังกล่าว ก็จะมีบทลงโทษตามมา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย และภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อตัวองค์กร ฉะนั้นผู้ประกอบการที่มีเข้าข่ายกิจการอันมีแนวโน้มเกิดความเสี่ยงของอันตราย อุบัติเหตุต่างๆ ไม่ควรละเลยในการส่งผู้มีความสามารถตามคุณสมบัติต่อไปนี้ เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.