จป. วิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ เป็นบุคคลผู้มีหน้าที่สำคัญในสถานประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน, ห้างร้าน, บริษัท, ห้างสรรพสินค้า, สถาบันการเงิน, โรงแรม, โรงพยาบาล ฯลฯ ในการควบคุม ดูแล และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและชีวิตของพนักงานในความดูแล โดยถือเป็นตำแหน่งที่นายจ้างต้องแต่งตั้งเอาไว้โดยเฉพาะ ตามข้อกฎหมายที่ได้ระบุเอาไว้

>>หลักสูตร จป. วิชาชีพ คืออะไร?

หลักสูตร จป. วิชาชีพ เป็นหลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ และทักษะในการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความรู้ความใจในการทำงานเพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยต่างๆบนพื้นฐานของความปลอดภัย พร้อมทั้งสามารถเสนอะนายจ้างได้ทันที หากพบเหตุหรือความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบหรืออันตรายต่อตัวพนักงานและสถานประกอบการ

หลักสูตร จป. วิชาชีพ สอนอะไรบ้าง?

หลักสูตร จป. วิชาชีพนั้น มีหลักการสอนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในหลากหลายหัวข้อ โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทของหลักการสอนต่างๆได้ดังต่อไปนี้

 • สอนหลักการตรวจสอบและข้อปฎิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆในที่ทำงาน
  1. เพื่อให้การทำงานอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยตามกฎหมาย หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักสำคัญในการตรวจตราความปลอดภัยในภาคส่วนต่างๆระหว่างการทำงาน รวมไปถึงการเสนอแนะข้อปฎิบัสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการ

>>ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ

 

 • หลักการประเมิน วิเคราะห์ ความเสี่ยงของการเกิดอันตราย
  1. ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถเข้าใจถึงหลักการประเมิน วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงในการเกิดอันตรายระหว่างการปฎิบัติงานได้ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

 • หลักการตรวจวัดสภาพความปลอดภัยของสถานประกอบการ
  1. นอกจากจะสามารถควบคุม ดูแล ประเมิน และวิเคราะห์ได้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสถานประกอบการที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่วางเอาไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยสภาพแวดล้อมในการทำงาน

>>ใครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ

 • หลักในการปฎิบัติงานจริง
 1. หลังจากเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้ทดสอบภาคปฎิบัติเพื่อลงมือตรวจสอบความปลอดภัย และประเมิน วิเคราะห์เกี่ยวกับการทำงานทางด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจบทบาทในการเป้นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ ถือเป็นตำแหน่งสำคัญในการทำงานท่ามกลางสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย เพื่อสอดส่องความปลอดภัย พร้อมตรวจตรา ควบคุม ดูแลให้การทำงานในภาคส่วนต่างๆห่างไกลจากอุบัติเหตุและความผิดพลาดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานหรือพนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่มีการระบุไว้ในข้อกฎหมายว่านายจ้างต้องแต่งตั้งเอาไว้อย่างน้อย 1 อัตรา

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.