องค์กร หรือสถานประกอบการ ที่มีลักษณะธุรกิจในเชิงอุตสาหกรรม ทั้งโรงงาน, กิจการก่อสร้าง, กิจการขนส่งหรือกิจการบริการน้ำมันและแก๊ซ จำเป็นต้องมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยเพื่อคอยดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในทุกๆภาคส่วนของการทำงานให้อยู่บนมาตรฐานความถูกต้อง และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ในด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้มอในการทำงาน

หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย คือหลักสูตรที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญให้กับผู้ที่เป็นหัวหน้าในการดูแลความปลอดภัยในส่วนต่างๆของสถานประกอบการอันมีลูกน้องอยู่ภายใต้คำบังคับบัญชา ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่เคยทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้ว ซึ่งการอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงการทำงานที่มีขอบเขตเพิ่มมากขึ้นได้อย่างชัดเจน และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

>>ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร หัวหน้าความปลอดภัย

หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย สอนอะไรบ้าง?

หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย มาพร้อมหลักการสอนที่ให้ความรู้ทางด้านการดูแล บริหารการจัดการความปลอดภัยที่มากขึ้นกว่า หลักสูตร จป. เทคนิค และเทคนิคขั้นสูง เพราะผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ทักษะในการทำงานด้านความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น โดยแบ่งเป็นหลักสูตรการสอนตามหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้

 1. หลักควมรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 2. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีมาตรฐานในความปลอดภัยทัดเทียมระดับสากล
 3. หลักความรู้ในการบริหารจัดการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 4. เป็นหลักความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการกฎหมายเพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้เพิ่มพูนทักษะในส่วนของการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 5. หลักการจัดทำแผนความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
 6. เมื่อได้เรียนรู้ข้อกฎหมายต่างๆและการนำไปใช้จริงแล้ว หลักสูตรนี้ก็ยังจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือจัดทำแผนความเสี่ยง เพื่อมองดูแนวโน้มของเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการจัดทำมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆหรือผลกระทบที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
 7. หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน และการป้องกันโรคจากการทำงาน
 8. เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างปฎิบัติงาน ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ถูกตามหลักกฎหมาย เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการเรียนรู้วิธีป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน อันจะทำให้คุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานประกอบการดีขึ้น
 9. หลักการจัดทำคู่มือและมาตรฐานความปลอดภัย
 10. เพื่อให้บุคลากรในสถานประกอบการทำงานได้อย่างราบรื่น ห่างไกลจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือเพื่อให้ทุกๆภาคส่วนได้ศึกษาถึงสาระสำคัญทางด้านความปลอดภัยรวมไปถึงการทำงานที่ตั้งอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี
 11. หลักการประเมินและวัดผลการปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย
 12. นอกจากนี้แล้ว หลักสูตรนี้ก็ยังจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นถึงสภาพปัญหาและอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยการประเมินและวัดผลจากการปฎิบัติงาน อันจะนำไปสู่การเรียนรู้และการป้องกันที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงเหตุอันตรายภายในองค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

>>ใครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย

หลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย จัดเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรสำคัญที่จะสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงความสำคัญในการทำงานบนพื้นฐานความปลอดภัย ด้วยการวางแผน ดูแล แก้ไขและป้องกันอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อตัวองค์กรหรือสถานประกอบการ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.