หลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย เป็นหลักสูตรสำคัญในการที่จะทำให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานในด้านการดูแลความปลอดภัย เข้าใจถึงเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ พร้อมหาแนวทางในการรับมือ แก้ไขและป้องกันหากเกิดเหตุอันตรายที่มาจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือกิจการธุรกิจที่อยู่บนความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่นายจ้างจำเป็นต้องส่งลูกจ้างที่มีความสามารถและคุณสมบัติเข้ามาร่วมรับการอบรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะงานที่ถูกต้องและเหมาะสม

>>หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานควมปลอดภัย คืออะไร ?

เหตุผลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานควมปลอดภัย ?

เนื่องด้วยข้อกำหนดทางกฎหมายในด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการในธุรกิจลักษณะของงานอุตสาหกรรมต่างๆจำเป็นต้องแต่งตั้งลูกจ้างขึ้นมาเป็น หัวหน้างานความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นกฎหมายบังคับสำคัญในการทำธุรกิจที่มีอัตราความเสี่ยงของการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุ โดยเหตุผลหลักๆที่นายจ้างจำต้องส่งลูกจ้างที่มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ แบ่งตามความสำคัญเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ถูกต้อง

หลายๆสถานประกอบการที่ทำธุรกิจในลักษณะสุ่มเสี่ยงเกิดอันตราย อาจจะยังไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ชัดเจนและเหมาะสม ทำให้จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้และศึกษาข้อบังคับกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยให้ถูกต้อง และเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดอัตราการเกิดอันตรายต่างๆระหว่างปฎิบัติงานได้

>>ใครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย

  • เพื่อการวางแผนและดำเนินงานในการขจัดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

การเรียนรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่สถานประกอบการต่างๆควรให้ความสำคัญ เพราะการดำเนินงานในทุกๆส่วนอาจจะต้องหยุดชะงัก ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ หากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดและไม่มีมาตรการในการจัดการหรือแก้ไขที่ชัดเจน การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้หัวหน้าความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมายเข้าใจถึงสภาพปัญหาและหนทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดีมากยิ่งขึ้น ด้วยการแนะแนวทางในการวางแผนและดำเนินงานในการขจัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และจะช่วยให้การดำเนินงานธุรกิจต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่น

  • เพื่อให้เป็นไปตามที่ข้อกฎหมายกำหนดข้อกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนเอาไว้ชัดเจนว่า ผู้ประกอบการจำเป็นต้องส่งผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผ่านบททดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามมา ฉะนั้น นี่คือสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงในการเกิดอันตราย จะต้องใส่ใจเป็นลำดับต้นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวธุรกิจหรือตัวบุคคล

และทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลหลักๆที่ผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง ควรแต่งตั้งลูกจ้างที่มีความสามารถเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น และเพื่อความถูกต้องตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ นอกจากจะอุ่นใจกับการดำเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยอย่างถูกต้องแล้ว การเข้าอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยลดภาระความเสี่ยงต่างๆที่จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียได้มากทีเดียว

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.