การอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัยนั้น จัดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มีศักยภาพหรือคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้ ทำความเข้าใจและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆเพื่อการดูแลความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้เกิดผลดีต่อตัวองค์กรหรือผู้ประกอบการทั้งในระยะสั้นและระยาว เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ในการทำงานที่ดี และได้ชื่อว่าเป็นองค์กรหรือผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย

>>หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานควมปลอดภัย คืออะไร ?

คุณสมบัติของผู้ที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทางด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นายจ้างจึงจำเป็นต้องส่งลูกจ้างที่มีคุณสมบัติ เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย โดยที่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติสำคัญของตัวผู้เข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้

  • ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ประกอบการในการทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหรือเป็นหัวหน้าความปลอดภัย
  • ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  • ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
  • ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
  1. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง
  2. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย
   จำเป็นต้องมีเวลาในการฝึกอบรมอย่างน้อย 30 ชั่วโมง หรือมากที่สุด 42 ชั่วโมง

>>ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร หัวหน้าความปลอดภัย

กล่าวโดยสรุปคือ ในธุรกิจที่มีแนวโน้มเกิดความเสี่ยงของอันตรายต่างๆ จำเป็นที่จะต้องมีบุคคลอย่างน้อย 1 อัตราในการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฎิบัติงานของหน่วยงานความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน จากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่เหมาะสมในการเข้ารับตำแหน่งนี้ก็จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทั้งด้านวัยวุฒิและอายุงาน ประสบการณ์ รวมไปถึงศักยภาพในการทำงานที่ครบถ้วน ซึ่งสามารถเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมได้จากการเข้าอบรมในหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย เพื่อให้มีมุมมองและแนวทาง หรือมาตรการในการทำงานเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างไม่เกิดความผลกระทบหรือความเสียหาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวองค์กรในการทำงานบนมาตรฐานความปลอดภัยที่เทียบเท่าสากล ซึ่งจะสามารถทำให้ทุกภาคส่วนทำงานได้อย่างสบายใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.