หลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.

>>หลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.หรือ คปอ. เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสถานประกอบกิจการจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่เหล่านี้เพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรบเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยดังกล่าว ดังนั้น เราไปดูกันว่าหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.คืออะไร และมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง

หลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. คืออะไร

 

หลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. คือ การอบรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน นายจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรจะอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทของหัวหน้างาน กฎหมายความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย การค้นหาอันตรายจากการทำงาน การป้องกันและการควบคุมอันตราย รวมถึงการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

        

หลักสูตรนี้สอนเรื่องอะไรบ้าง

>>หลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ

สำหรับสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.มีดังนี้

1.กฎหมายเกี่ยวกับอาชีพอนามัยและความปลอดภัย

 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พระราชบัญญัติเงินทดแทนและกองทุนเงิน การสื่อสารระหว่างบุคคลและการมีส่วนร่วม ความปลอดภัยในสำนักงานและนอกงาน และประสบการณ์การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ

2.อันตรายและการป้องกัน

 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและทางกายภาพ เสียงดัง อันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางเคมี ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี หลักการระบายอากาศ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากรังสี การควบคุมมลพิษจากสิ่งแวดล้อม การจัดการอุบัติภัยจากสารเคมี และระบบการอนุญาตให้ทำงาน

>>หลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ

3.เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

 

ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หม้อน้ำและถังความดัน ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องมือกล การบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล มาตรฐานสีและเครื่องหมายความปลอดภัย ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บรักษาวัสดุ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.