ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.

การอบรม Safety training ด้าน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. ก็เพื่อการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย การวางแผน การปฏิบัติตามแผนและการป้องกันอย่างถูกวิธี ซึ่งบุคคลที่ต้องเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ก็มีดังนี้

1.หัวหน้างาน

เจ้าของสถานประกอบกิจการจำเป็นต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบุคคลแหล่านี้คือ นายหน้าด่านที่มาพร้อมกับคำว่า Safety First นอกจากนี้ หัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า ยังต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. เนื่องจากต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับทีมผู้จัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในทุกระดับ

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.

2.วิศวกรผู้คุมงาน

วิศวกรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหาร ล้วนต้องผ่านการอบรม จป.หัวหน้างาน หรือ จป.บริหาร ด้วยเช่นกันเดียวกัน ตลอดจนตามสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ที่จะต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

3.ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน

ลูกจ้างในระดับหัวหน้างานซึ่งคอยทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาสั่งงานให้แก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้อำนาจตน ซึ่งจะคอยทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ล้วนจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อไปกำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ รวมถึงการวิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ

4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ต้องการอบรมในระดับที่สูงขึ้น และต้องการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างาน ต้องอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.

5.ผู้จัดการด้านความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับผู้จัดการด้านความเสี่ยง จะต้องมีความรู้ด้านการวางแผนความปลอดภัยและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน รวมถึงมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อการวางแผนลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและลดการสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการ ดังนั้น จึงควรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ด้วย

6.ผู้จัดการหรือกรรมการ

โดยบุคคลทั้ง 2 ตำแหน่งนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยอย่างยิ่ง เพื่อการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกหลักชีวอนามัย รวมถึงกฎหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น จึงถือเป็นอีกตำแหน่งหน้าที่ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. ด้วยเช่นเดียวกัน

>>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานของหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. นั้น ถือเป็น Safety Training ที่มีความจำเป็นตามข้อกฎหมายซึ่งสถานประกอบกิจการล้วนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ตั้งแต่เจ้าของกิจการ หัวหน้าและลูกจ้าง รวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการดูแลด้านความปลอดภัย จึงไม่ควรมองข้ามหลักสูตรอบรมที่ดี มีประโยชน์เช่นนี้เลย เพราะจะช่วยกำหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงนายจ้างให้ปลอดภัยไร้กังวล เรียกได้ว่าหากเข้ารับการอบรมจนผ่านหลักสูตรแล้ว ความปลอดภัยขององค์กรก็ย่อมตกอยู่ในมือผู้ปฏิบัติงานด้านดังกล่าวได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

เนื้อหาเพิ่มเติม ที่น่าสนใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.