วันอังคาร, ธันวาคม 1, 2020
หน้าแรก ค้นหา

จป หัวหน้างาน - ค้นหาผล

หากคุณไม่มีความสุขกับผลที่ได้ โปรดดำเนินการค้นหาอื่น

ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.

ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. การอบรม Safety training ด้าน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. ก็เพื่อการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย การวางแผน การปฏิบัติตามแผนและการป้องกันอย่างถูกวิธี ซึ่งบุคคลที่ต้องเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ก็มีดังนี้ 1.หัวหน้างาน เจ้าของสถานประกอบกิจการจำเป็นต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบุคคลแหล่านี้คือ นายหน้าด่านที่มาพร้อมกับคำว่า Safety First นอกจากนี้ หัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า ยังต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน...

ทำไมต้องอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.

ทำไมต้องอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็น จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง เพื่อจะได้มองสภาพปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างคลอบคลุม เพราะหากการปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดูแลมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ตามมาก็จะได้สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รวมถึงสามารถให้การรับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง แต่นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว เราไปดูกันว่า ยังมีเหตุผลอะไรอีกบ้างที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ 1.รับมืออุบัติเหตุในระหว่างทำงานได้ดี การพัฒนาภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม โดยเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์และการประสบอุบัติเหตุ ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ควบคู่กันในสถานปฏิบัติการ...

หลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ

  หลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. >>หลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.หรือ คปอ. เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสถานประกอบกิจการจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่เหล่านี้เพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรบเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยดังกล่าว ดังนั้น เราไปดูกันว่าหลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.คืออะไร และมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง หลักสูตรอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร...

ใครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความรู้ในการทำงานด้าน จป. วิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพที่ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจประกอบการต่างๆ จำเป็นต้องส่งผู้มีคุณสมบัติในองค์กรของตน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1 อัตรา ตามข้อกฎหมาย เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงานที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงของจป. วิชาชีพในแต่ละองค์กร >>หลักสูตร จป. วิชาชีพ คืออะไร? คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ ผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพได้นั้น จะต้องมาพร้อมคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในด้านการทำงานที่ต้องเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบ เพราะด้วยหน้าที่และตำแหน่งแล้ว ถือว่าต้องมีศักยภาพในการทำงานในระดับสูง เนื่องจากต้องคอยตรวจตรา สอดส่องความเรียบร้อยของสถานประกอบการ...

ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ

เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพนั้น ต้องมาพร้อมภาระและความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องได้ผู้ที่มีศักยภาพในการทำงานที่มีความเข้าใจ และความรู้อย่างทั่วถึงในการปฎิบัติงานเพื่อให้ทุกภาคส่วนเป็นไปด้วยความราบรื่นและเรียบร้อย เพราะถ้าหากขาดความรู้ควาสามารถในส่วนใดส่วนหนึ่งไป ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสีย ผลกระทบ รวมไปถึงอันตรายที่อาจจะทำให้สูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตก็เป็นได้ >>หลักสูตร จป. วิชาชีพ คืออะไร? เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ มาพร้อมกับความสำคัญหลายประการที่ผู้เป็นนายจ้าง ควรใส่ใจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำงานแต่ละภาคส่วนของสถานประกอบการ โดยสามารถแบ่งเป็นเหตุผลหลักๆได้ตามข้อดังต่อไปนี้ เพื่อให้เกิดมาตรฐาน การเตรียมพร้อมในการรับมือกับอุบัติเหตุต่างๆ ในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง...
หลักสูตร จป. วิชาชีพ

หลักสูตร จป. วิชาชีพ

จป. วิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ เป็นบุคคลผู้มีหน้าที่สำคัญในสถานประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน, ห้างร้าน, บริษัท, ห้างสรรพสินค้า, สถาบันการเงิน, โรงแรม, โรงพยาบาล ฯลฯ ในการควบคุม ดูแล และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและชีวิตของพนักงานในความดูแล โดยถือเป็นตำแหน่งที่นายจ้างต้องแต่งตั้งเอาไว้โดยเฉพาะ ตามข้อกฎหมายที่ได้ระบุเอาไว้ >>หลักสูตร จป. วิชาชีพ คืออะไร? หลักสูตร จป. วิชาชีพ เป็นหลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ และทักษะในการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
หลักสูตร จป. วิชาชีพ

ใครที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

จป. ระดับเทคนิค คือบุคคลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมให้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยมาแล้ว จึงถือเป็นตำแหน่งที่ควรผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆมาก่อน ก่อนที่จะได้เข้ารับการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นข้อสำคัญในการทำงานตำแหน่งนี้ เนื่องด้วยเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ ความเข้าใจ และความรอมคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงเพื่อให้จป. ระดับเทคนิค มีศักยภาพในการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่บกพร่องในหน้าที่ เพราะถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะคอยสอดส่องอันตรายและความปลอดภัยต่างๆให้กับสถานประกอบการนั้นๆ >>หลักสูตร จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง คืออะไร   บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิค                                                                           ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป....
หลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

เนื่องด้วยความปลอดภัยนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อให้การทำงานในภาคส่วนต่างๆของสถานประกอบการเป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและอันตราย อันจะนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต ทำให้แต่ละสถานประกอบการที่มีแนวโน้มเกิดอันตรายได้สูง จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ ตามที่ข้อกฎหมายระบุเอาไว้ ฉะนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้จึงถือเป็นตัวแปรสำคัญในการต่อยอดความรู้ ความเข้าใจและทักษะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้สถานประกอบการของตน มีสุขลักษณะและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง >>หลักสูตร จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง คืออะไร   เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง                                                            เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง  สามารถแบ่งออกเป็นความสำคัญในแต่ละข้อได้ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานบนพื้นฐานของความปลอดภัย สถานประกอบการที่มีอัตราเสี่ยงในการเกิดอันตรายสูง อาจจะต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตหากไม่ได้เรียนรู้หลักความปลอดภัยพื้นฐานที่ควรทราบ...

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

  จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง คือบุคคลที่มีหน้าที่สำคัญในการดูแล ตรวจตรา และสอดส่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ, ธุรกิจห้างร้าน, โรงงานต่างๆ ซึ่งมาพร้อมความรับผิดชอบที่มากกว่า จป. ระดับเทคนิคทั่วไป เพราะนอกจากจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบหรือเสนอแนะนายจ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆในสถานประกอบการตามกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้ว ก็ยังต้องคอยวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย, จัดทำแผนงานโครงการ, ประเมินการปฎิบัติงานของสถานประกอบให้เป็นไปตามแผน, คอยให้ความรู้และคำแนะนำกับลูกจ้าง พร้อมทั้งรวบรวมสถิติ ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางด้านความปลอดภัย >>หลักสูตร จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง คืออะไร หลักสูตร จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง คือหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้...
หลักสูตร จป. วิชาชีพ

ใครที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิค

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานในการบริการและจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดให้สถานประกอบการ 4 ประเภท อันได้แก่ กิจการก่อสร้าง, กิจการการผลิต, กิจการขนส่งและกิจการบริการจ่ายน้ำมัน ต้องมีบุคคลอย่างน้อย 1 คน ถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง  เพื่อสอดส่อง ตรวจตรา ดูแล ประเมิน วัดผล แก้ไขและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะ ซึ่งจป. ระดับเทคนิคขั้นสูงนั้น จะต้องมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้างานหรือนายจ้าง และต้องได้เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้ หลักสูตร จป....