หน้าแรก ค้นหา

จป หัวหน้างาน - ค้นหาผล

หากคุณไม่มีความสุขกับผลที่ได้ โปรดดำเนินการค้นหาอื่น
หลักสูตร จป. วิชาชีพ

ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิค

ในสถานประกอบการประเภทโรงงานต่างๆนั้น ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง ควรยึดเป็นหัวใจหลักในการทำงาน เพราะอุบัติเหตุและอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะสิ่งของหรือชีวิต ฉะนั้นตำแหน่งจป.ระดับเทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค จึงถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการช่วยตรวจตราและสอดส่องความปลอดภัย เพื่อรายงานเสนอกับนายจ้างได้ทันเวลา หากเกิดเหตุอันตรายขึ้น หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค คืออะไร? เหตุผลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิค เนื่องด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ตามมาตราที่...

หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค

จป. ระดับเทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค คือผู้ที่คอยทำหน้าที่ตรวจสอบ เสนอแนะต่อนายจ้างในการปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้งยังคอยทำหน้าที่ชี้วัดและบ่งบอกระดับความอันตรายในช่วงระหว่างขั้นตอนการทำงานเพื่อนำเสนอกบนายจ้าง นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มบุคคลผู้นำหน้าที่คอยสอดส่อง ตรวจสอบหาสาเหตุจากผู้ประสบเหตุอันตราย การเจ็บป่วย เหตุฉุกเฉินเดือดร้อนต่างๆ ที่มีผลพวงมาจากการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยจะนำรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อหามาตรการในการแก้ไขป้องกันอย่างทันท่วงที หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค คืออะไร? หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค คือหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจพื้นฐานต่างๆในการจัดการตามหลักความปลอดภัย เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการหรือโรงงานเพื่อลดอัตราการเสี่ยงการเกิดความเจ็บป่วย...

ใครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย

  การอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัยนั้น จัดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่มีศักยภาพหรือคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้ ทำความเข้าใจและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆเพื่อการดูแลความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้เกิดผลดีต่อตัวองค์กรหรือผู้ประกอบการทั้งในระยะสั้นและระยาว เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ในการทำงานที่ดี และได้ชื่อว่าเป็นองค์กรหรือผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย >>หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานควมปลอดภัย คืออะไร ? คุณสมบัติของผู้ที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทางด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นายจ้างจึงจำเป็นต้องส่งลูกจ้างที่มีคุณสมบัติ เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย โดยที่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติสำคัญของตัวผู้เข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ประกอบการในการทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหรือเป็นหัวหน้าความปลอดภัย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย...

ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย

หลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัย เป็นหลักสูตรสำคัญในการที่จะทำให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานในด้านการดูแลความปลอดภัย เข้าใจถึงเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ พร้อมหาแนวทางในการรับมือ แก้ไขและป้องกันหากเกิดเหตุอันตรายที่มาจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือกิจการธุรกิจที่อยู่บนความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่นายจ้างจำเป็นต้องส่งลูกจ้างที่มีความสามารถและคุณสมบัติเข้ามาร่วมรับการอบรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะงานที่ถูกต้องและเหมาะสม >>หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานควมปลอดภัย คืออะไร ? เหตุผลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานควมปลอดภัย ? เนื่องด้วยข้อกำหนดทางกฎหมายในด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการในธุรกิจลักษณะของงานอุตสาหกรรมต่างๆจำเป็นต้องแต่งตั้งลูกจ้างขึ้นมาเป็น หัวหน้างานความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นกฎหมายบังคับสำคัญในการทำธุรกิจที่มีอัตราความเสี่ยงของการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุ โดยเหตุผลหลักๆที่นายจ้างจำต้องส่งลูกจ้างที่มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ แบ่งตามความสำคัญเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ถูกต้อง หลายๆสถานประกอบการที่ทำธุรกิจในลักษณะสุ่มเสี่ยงเกิดอันตราย อาจจะยังไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ชัดเจนและเหมาะสม ทำให้จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้และศึกษาข้อบังคับกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยให้ถูกต้อง และเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

องค์กร หรือสถานประกอบการ ที่มีลักษณะธุรกิจในเชิงอุตสาหกรรม ทั้งโรงงาน, กิจการก่อสร้าง, กิจการขนส่งหรือกิจการบริการน้ำมันและแก๊ซ จำเป็นต้องมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยเพื่อคอยดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในทุกๆภาคส่วนของการทำงานให้อยู่บนมาตรฐานความถูกต้อง และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ในด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้มอในการทำงาน หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย คือหลักสูตรที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญให้กับผู้ที่เป็นหัวหน้าในการดูแลความปลอดภัยในส่วนต่างๆของสถานประกอบการอันมีลูกน้องอยู่ภายใต้คำบังคับบัญชา ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่เคยทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้ว ซึ่งการอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงการทำงานที่มีขอบเขตเพิ่มมากขึ้นได้อย่างชัดเจน และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ >>ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร หัวหน้าความปลอดภัย หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย สอนอะไรบ้าง? หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย มาพร้อมหลักการสอนที่ให้ความรู้ทางด้านการดูแล บริหารการจัดการความปลอดภัยที่มากขึ้นกว่า หลักสูตร จป. เทคนิค และเทคนิคขั้นสูง เพราะผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ทักษะในการทำงานด้านความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น โดยแบ่งเป็นหลักสูตรการสอนตามหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ หลักควมรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ...
หลักสูตร จป. วิชาชีพ

ใครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน

สิ่งสำคัญของการบริหารงานในทุกๆองค์กรของผู้มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง, ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานก็คือ การบริหารงานในทุกๆภาคส่วนบนพื้นฐานของข้อกฎหมายอย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรมีความราบรื่น เรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาหรือผลกระทบตามมา ซึ่งการละเมิดข้อกฎหมายถือเป็นโทษหนักที่อาจจะส่งผลเสียต่อตัวผู้ว่าจ้างได้ หากบริหารงานโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจากข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉะนั้นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคคลหลายๆระดับจากแต่ละองค์กร ที่มีอำนาจในการบริหารและดูแลความเรียบร้อยของทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร >>หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน คืออะไร? บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน           บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน แบ่งเป็นข้อๆตามตำแหน่งต่างๆได้ ดังต่อไปนี้ นายจ้าง นายจ้างถือเป็นตำแหน่งสำคัญในการดูแลและบริหารแรงงานหรือพนักงานจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างๆอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลพนักงานตามกฎระเบียบต่างๆของบริษัทหรือองค์กร รวมไปถึงการบริหารงานให้เป็นตามความเรียบร้อย ด้วยการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พนักงานพึงได้รับ...
หลักสูตร จป. วิชาชีพ

ทำไมถึงต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบันนี้ การดำเนินงานธุรกิจในองค์กร ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆนั้นดำเนินงานไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมท่ามกลางการแข่งขันของแต่ละองค์กรที่สูงมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้องค์กรนั้นๆ เข้าสู่ระดับสากลอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ยังถือเป็นสิ่งจำเป็นในการนำมาบริหารทรัพยากรแรงงานและบุคคลภายในองค์กร เพื่อให้การทำงานในภาคส่วนต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่น จากการศึกษาและทำความเข้าใจในข้อกฎหมายอย่างชัดเจน ซึ่งจะสามารถลดอัตราการเกิดความเสียหายและผลกระทบต่างๆที่ตามมาได้ >>หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน คืออะไร? เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวข้อบทกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างๆ อันจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้อง ใช้หลักดังกล่าวมาบริหารงานทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน และจะช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานของพนักงานในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกัน โดยสามารถแบ่งเหตุผลสำคัญที่ควรต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในบางองค์กรนั้น ยังขาดความรู้และความใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรแรงงานหรือบุคคลที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่างๆตามมา หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ที่มีอำนาจในองค์กร,...
หลักสูตร จป. วิชาชีพ

หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ถือเป็นกฎหมายเอกชน ที่บริษัท, ห้างร้าน, องค์กรหรือสถานประกอบการต่างๆจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการจัดการแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะถ้าเกิดการฝ่าฝืน ก็จะมีบทลงโทษตามมา และอาจจะเกิดการสร้างภาพลักษณ์ในด้านลบให้กับตัวองค์กรนั้นๆได้ ฉะนั้นการใส่ใจในข้อกฎหมายแรงงาน รวมไปถึงการเลิกจ้างพนักงานและแรงงานต่างๆ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนขององค์กรต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น   >>หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน คืออะไร? หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน คือหลักสูตรที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคคลในภาคส่วนต่างๆขององค์กรที่มีอำนาจในการจัดการบริหารแรงงานหรือพนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคลากรภายในองค์กร หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน สอนอะไรบ้าง หลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน มาพร้อมข้อสำคัญในการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับการบริหารการจัดการแรงงานต่างภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งหลักสูตรและสาระสำคัญในการสอนเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้ >>ทำไมถึงต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานและการเลิกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักกฎหมายแรงงานที่สำคัญ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานสำคัญ เพื่อสร้างความรู้...
หลักสูตร จป. วิชาชีพ

ใครที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในธุรกิจและองค์กรที่ต้องใช้มันสมองและแรงงานจากบุคลากรส่วนต่างๆ สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจเป็นลำดับต้นๆก็คือ วิธีการคัดเลือกและสรรหาผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานด้วย โดยที่จะต้องกำหนดคุณสมบัติต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนั้นๆ มีความสามารถตรงตามความต้องการมากที่สุด เพื่อให้สามารถร่วมกันพัฒนางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนนี้ทำให้การคัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์บุคคลที่เข้ามาร่วมงานในองค์กรด้วยนั้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างรากฐานของมันสมองและแรงงานที่มั่นคง เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นในทุกวันนี้ได้ >>หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ คืออะไร? บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ การคัดเลือก สรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรเพื่อเข้ามาร่วมงานก็ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการประกอบการธุรกิจ ที่ควรจะต้องมาพร้อมเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการเฟ้นหา เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมจริงๆในการทำงาน โดยบุคคลที่ควรจะเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีทักษะในการคัดเลือก สรรหาหรือสัมภาษณ์บุคลากรที่มีประสิทธิภาพนั้น มีดังต่อไปนี้ ผู้บริหาร ...

ทำไมต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องด้วยการแข่งขันที่มีมากขึ้นของแต่ละองค์กรในปัจจุบัน การที่องค์กรนั้น มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาร่วมทำงาน ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรหรือบริษัทยืนหยัดอยู่ในตลาดธุรกิจได้ ซึ่งการจะได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสมในการคัดเลือก สรรหาและสัมภาษณ์เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทหรือองค์กร และพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จในแบบที่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ มากที่สุด >>หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ คืออะไร? เหตุผลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ       เหตุผลสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการคัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์บุคลากรเข้ามาร่วมองค์กรที่จะช่วยยกระดับคุณค่าและความเป็นมืออาชีพขององค์กรนั้นๆขึ้นไปทัดเทียมสากล โดยสามารถแยกเหตุผลหลักๆเป็นข้อต่างๆได้ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้คัดเลือกตระหนักถึงความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าร่วมทำงาน หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงหัวใจหลักสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการชี้แนะถึงประโยชน์ต่างๆ อันจะส่งผลต่อตัวองค์กรในทิศทางที่ดี...