หน้าแรก ค้นหา

จป หัวหน้างาน - ค้นหาผล

หากคุณไม่มีความสุขกับผลที่ได้ โปรดดำเนินการค้นหาอื่น

ทำไมต้องอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าสายงานต้องรู้

เชื่อได้ว่า ทุกๆองค์กร ไม่ว่าจะมีนโยบายหรือแผนการอย่างไร ก็ล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นก็คือความสำเร็จในสายอาชีพที่จะสร้างภาพลักษณ์เป็นที่จดจำ ซึ่งจะทำให้สามารถต่อยอดความสำเร็จออกไปได้ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จได้นั้นก็คือ บุคลากรหรือพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้บริหารงานหรือหัวหน้างาน ต้องใส่ใจเป็นลำดับต้นๆ เพราะยิ่งถ้าองค์กรของคุณมีบุคลากรที่ดี มีคุณภาพก็ยิ่งสามารถผลักดันองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จต่างๆได้ง่ายมากขึ้น >>หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ คืออะไร เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้                             เพื่อการร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานในองค์กรในการไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ หัวหน้าสายงานหรือผู้บริหารบุคลากร จึงจำเป็นต้องดึงเอาศักยภาพต่างๆที่มีในตัวของบุคคลต่างๆออกมาใช้งานให้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ ที่จะช่วยแนะแนวทางให้หัวหน้าสายงานหรือผู้บริหาร สามารถนำพาทีมพนักงานของตนเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้น โดยสามารถแบ่งเป็นเหตุผลในการอบรมหลักสูตรตามความสำคัญในหัวข้อต่างๆได้ดังต่อไปนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่ ...

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าสายงานต้องรู้

การนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมาพร้อมความมุมมองและนโยบายของบริษัทที่มั่นคง เช่นเดียวกับการทำงานของบุคลากรในองค์กรนั้น ก็จำเป็นต้องมาพร้อมประสิทธิภาพในการทำงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะกับการทำงานในหน้าที่ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หัวหน้าสายงานหรือผู้บริหารจำเป็นต้องให้ความสำคัญและใส่ใจ ในการเลือกพนักงานหรือบุคลากรในภาคส่วนต่างๆเข้ามาในองค์กร และต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารบุคลากรเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี >>หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ คืออะไร หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ คือหลักสูตรที่จะทำหน้าที่แนะแนวทางให้กับหัวหน้าสายงานหรือผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ เข้าใจถึงจุดประสงค์ในการทำงานของบุคลากรในองค์กร และสามารถยกระดับบุคลากรเหล่านั้น ให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์และผลงานขององค์กรให้ออกมาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ >>ทำไมต้องอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าสายงานต้องรู้ หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ สอนอะไรบ้าง หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องรู้ มาพร้อมการสอนขั้นพื้นฐานและลงรายละเอียดทั้งในด้านของความรู้โดยทั่วไปที่หัวหน้าต้องรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรของตน รวมไปถึงการมองไปยังรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนา การยกระดับให้บุคลากรนั้นๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้ออกมาตรงตามเป้าหมายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย โดยหลักสูตรเทคนิคบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าต้องร้ แบ่งเป็นประเภทหัวข้อของการสอนต่างๆได้ดังต่อไปนี้ หลักการบริหารบุคคลด้วยแนวคิดสมัยใหม่ ...

ใครที่ควรอบรมหลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่

องค์กรต่างๆที่ต้องการคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในแต่ละส่วน จำเป็นต้องตระหนักถึงการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาทั้งที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น สามารถมองภาพรวมของบริษัทได้อย่างทะลุปรุโร่งไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งข้อสำคัญนี้จะช่วยทำให้การทำงานต่างๆในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น >>หลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์คืออะไร ? บุคคลที่ควรอบรมหลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่                                      และเพื่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในตัวองค์กร สอดคล้องกับการทำงานที่มีประสิทธิผลในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและมีอัตราการแข่งขันสูง หัวหน้าขององค์กรต่างๆ รวมไปถึงผู้บริหารและจัดการบุคลากร จำเป็นต้องเข้าร่วมหลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ในทุกๆด้าน โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทของบุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในแผนกต่างๆ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานแผนกต่างๆ ที่มีลูกน้องอยู่ในความดูแล จำเป็นต้องได้รับการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างทีมงานที่มีคุณภาพขึ้นมาให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้ เพราะจุดเริ่มต้นของคุณภาพงานที่ดีนั้น มาจากการที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานร่วมกันได้โดยไม่เกิดปัญหา และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างชัดเจน...

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่

อย่างที่ทราบกันดีว่า การจะทำให้องค์กรหรือธุรกิจต่างๆไปได้ด้วยดีในสมัยนี้นั้น องค์กรนั้นๆจำเป็นต้องวางรากฐานที่มั่นคงให้กับทุกภาคส่วนของธุรกิจตนเอง ไม่ว่าจะในด้านเนื้องานหรือบุคลากร ซึ่งส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทหรือองค์กรเดินหน้าไปหาเส้นชัยของความสำเร็จได้นั้น ก็มาจากบุคลากรในแต่ละส่วน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆให้ไปยังทิศทางเดียวกัน ทำให้ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพในด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ประยุกต์กับพนักงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิผลตามที่วางแผนเอาไว้ >>หลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์คืออะไร ? เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่ หลายๆครั้งที่หัวหน้างาน, ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในองค์กร ต้องเจอกับปัญหาของลูกน้องหรือพนักงานที่ไม่เชื่อฟัง ส่งผลให้งานออกมาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ นั่นเป็นเพราะส่วนหนึ่งจากการที่หัวหน้า ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารแรงงานที่ถูกต้องและเหมาะสม เพราะไม่ใช่ว่าพนักงานหรือแรงงานทุกคนจะเหมาะสมกับวิธีการแก้ปัญหาในทุกๆแบบ ทำให้หัวหน้างานจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการบริหารงานกับลูกน้องหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยแบ่งเหตุผลในการอบรมหลักสูตรที่หัวหน้างานจำเป็นต้องเรียนรู้เป็นข้อๆดังต่อไปนี้ เพื่อให้มองเห็นถึงมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยใหม่เกี่ยวกับการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป...
หลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่

หลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่

ในยุคที่ธุรกิจต่างๆมีการแข่งขันกันสูง องค์กรต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับธุรกิจของตนเอง ทั้งนโยบายในการทำงาน เป้าหมายที่เห็นผล รวมไปถึงการสร้างสภาพความเป็นอยู่และชีวิตของพนักงานแรงงานต่างๆให้มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นจุดสำคัญในการทำงานเพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถแข่งขันกับธุรกิจเจ้าอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น >>หลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์คืออะไร ? หลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์ เป็นหลักสูตรที่จะเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ทั้งในด้านของความสัมพันธ์ การรักษาบรรยากาศในที่ทำงาน ความสงบสุขขององค์กร เพื่อลดภาระปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างผลกระทบในด้านลบต่อตัวองค์กร จึงถือเป็นหลักสูตรที่หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานอันมุ่งไปยังเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์ สอนอะไรบ้าง แรงงานหรือพนักงานต่างๆในองค์กร เป็นกลไกสำคัญลำดับต้นๆที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ ฉะนั้น หากองค์กรที่ต้องการคุณภาพในการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ก็จำเป็นต้องมีการอบรมหัวหน้าขององค์กรเกี่ยวกับส่วนนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถแบ่งหลักสูตรตามประเภทการสอนได้เป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้ >>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรเทคนิคด้านแรงงานสัมพันธ์สมัยใหม่ ...

หลักสูตรเทคนิค วิธีตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการหรือดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อาจได้รับบาดเจ็บจากการกระตุ้นที่ไม่คาดคิดจากการสตาร์ทเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยพลังงานที่สะสม มาตรฐานการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย จำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการในการปิดอุปกรณ์แยกจากแหล่งพลังงานและป้องกันการปล่อยพลังงานที่อาจเป็นอันตรายในขณะที่กำลังดำเนินการบำรุงรักษา >>หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยคืออะไร หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย คือการปฏิบัติที่มีขั้นตอนเฉพาะ เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้พลังงานหรือการเริ่มสตาร์ทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิดจากการปล่อยพลังงานที่สะสมจนเกิดอันตรายในระหว่างการบริการหรือการบำรุงรักษา ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้และยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์จากแหล่งพลังงานของตนก่อนที่จะดำเนินการให้บริการหรือการบำรุงรักษา และพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถล็อคหรือติดป้ายอุปกรณ์ แยกอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการปล่อยพลังงานอันตรายและดำเนินการเพื่อยืนยันว่าพลังงานได้รับการแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ >>ทำไมต้องอบรมหลักสูตรเทคนิค และวิธีตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องปลอดภัย หลักสูตรนี้สอนเรื่องอะไรบ้าง หลักสูตรนี้จะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวดังนี้ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงาน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน รวมทั้งไฟฟ้าเครื่องกลไฮดรอลิก เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแหล่งอื่น ๆ ในเครื่องจักรและอุปกรณ์อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งระหว่างการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์จะอาจเป็นการเริ่มต้นหรือการปล่อยพลังงานที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตกับผู้ปฏิบัติงาน เช่น มีผู้ปฏิบัติงานที่งานกำลังซ่อมแซมการเชื่อมต่อในท่อแต่ในขณะเดียวกันกลับมีพนักงานคนอื่นเปิดวาล์วส่งของเหลวลงท่อที่รั่วไหลทำให้พนักงานซ่อมบำรุงคนนั้นเสียชีวิต >>ใครที่ต้องอบรมหลักสูตรเทคนิค และวิธีตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องปลอดภัย วิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบเทคนิคและวิธีการตัดแยกพลังงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยทั่วไปอาจแบ่งเป็น 6...

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน

กำลังสงสัยใช่ไหมว่า เพราะอะไร จึงต้องอบรมเซฟตี้การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน และถ้ามีประสบการณ์ในการติดตั้งนั่งร้านมาบ้างแล้ว จำเป็นต้องเข้าอบรมด้วยหรือไม่ ซึ่งก็ขอตอบเลยว่าจำเป็นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะคนที่ทำงานในที่สูง และต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้นั่งร้านบ่อยๆ โดยมีเหตุผลที่ต้องอบรมดังนี้ >>หลักสูตรอบรมการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน คืออะไร? 1.เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยง                                 การทำงานในที่สูง ไม่ว่าจะทำงานอะไร ย่อมมีความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยเฉพาะหากเป็นการทำงานบนนั่งร้านด้วยแล้ว เพราะนั่งร้านเป็นเพียงโครงสร้างที่ถูกติดตั้งขึ้นมาเพื่อใช้งานเพียงชั่วคราวเท่านั้น รากฐานของนั่งร้านจึงมีความแข็งแรงไม่มากพอ และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของผู้ใช้งานและผู้คนที่อยู่บริเวณรอบข้างของนั่งร้านได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการอบรมความปลอดภัย ในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถติดตั้งนั่งร้านได้อย่างแข็งแรงปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบนั่งร้านก่อนการใช้งาน เพราะหากพลาดเพียงนิดเดียว...

ใครควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 7 กรณีและกองทุนเงินทดแทน

การอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 7 กรณีและกองทุนเงินทดแทน ถือเป็นการอบรมที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือมีอำนาจในองค์กรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้รับทั้งตัวผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง หากเกิดกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วย, อุบัติเหตุ, ทุพพลภาพ, ถูกพ้นสภาพการเป็นพนักงานกะทันหัน, ลาคลอด หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผู้เสียเงินประกันสังคมต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันสิทธิต่างๆที่พึงได้รับ >>> หลักสูตรสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 7 กรณีและกองทุนเงินทดแทน   บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 7 กรณีและกองทุนเงินทดแทน บุคคลที่ควรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 7 กรณีและกองทุนเงินทดแทน แบ่งเป็นอาชีพตามสายงานและหน้าที่การดูแลภายในองค์กรได้ดังต่อไปนี้   ผู้จัดการทุกระดับ ผู้จัดการถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในองค์กร...